වෙළද කොන්දේසි | Carmudi Sri Lanka

වෙළද කොන්දේසි

හැඳින්වීම

කාර්මුඩී වෙත ඔබව සාදරයෙන් පිලිගන්නවා.මෙම කොන්දේසි මෙම වෙබ් අඩවියේ සහා අනුකුත් අංශ,උපකාරක ආයතන සහා අනුබද්ධිත වෙබ් අඩවි සදහා අදාල වේ.ඔබ මෙම වෙබ් අඩවියට ඇතුලත් වීම තුලින් මෙම කොන්දේසි තේරුම් ගන්නා බව තහවුරු කෙරේ.ඔබ මෙම කොන්දේසි වලට එකග නොවන්නේ නම් ඔබ මෙය භාවිතා කිරීමෙන් වැළකිය හැක.මෙම වෙළද කොන්දේසි ඛණ්ඩ වල භාවිතය ඕනෑම අවස්ථාවක ඉවත් කිරීමට,නැවත සකස් කිරීමට,සහා ඇතුලත් කිරීමට ඇති අයිතිය මෙම වෙබ් අඩවිය සතු වේ.වෙළද කොන්දේසි යාවත්කාලීන වීම දැනගැනීම් සදහා නිතර පරීක්ෂා කරන්න.


භාවිතය