විකිණුම්කරු සම්බන්ධවන්න

Osaka Car Sales

Osaka Car Sales 680, Baseline Road, Colombo 9
Osaka Car Sales

With the highest of ethical standards & pure dedication to excellence all operational aspects, we aspire to exceed our customer expectations. We recognize one of the most challenging issues to date, that is trust & are uncompromising in our dedication to this integral element in all our business activities. We believe in a Trusted partnership, always. Looking to the future, we will continue to develop our already advanced enterprise & keep driving them onwards. We aim to consolidate a clear brand identity, product value & superior customer service. Despite an increasingly competitive business environment, we vow to create the added value that will deliver true satisfaction to our valued customers.

ඇගයීම්

මෙම % සඳහා තවම ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් වී නැත. පළමුවෙන්ම ඔබ ප්‍රකාශයක් සටහන් කරන්න!

> සමාලෝචනය ලියන්න

විවෘත වේලාවන්

  • සදුදා: ඇතුලත් නොවේ
  • අගහරුවදා: ඇතුලත් නොවේ
  • බදාදා: ඇතුලත් නොවේ
  • බ්‍රහස්පතින්දා: ඇතුලත් නොවේ
  • සිකුරාදා: ඇතුලත් නොවේ
  • සෙනසුරාදා: ඇතුලත් නොවේ
  • ඉරිදා: ඇතුලත් නොවේ

සපයන සේවාවන්

  • වේගවත් සහා පහසු සැකසුම
  • වෙන්දේසි/සේවාවක් ලබාගැනීමට
Contacting dealer
Carmudi tips for contacting seller
Mentioning Carmudi will make the call more efficient
Always meet the seller before making any (down) payment