තේරීම: යෝජනා කල

Rs. 348,000 Negotiable

කොළඹ

aslam
  • 11,500 කි.මි

FZ-S Version 2.0 Good Condition Tyre good con Milage - 11500Km  REG: BCN new re...

Rs. 370,000 Negotiable

Peliyagoda

Melakahiru082 Melakahiru082
  • 9,100 කි.මි

Good bikr for the rightperson

Rs. 395,000 Negotiable

අනුරාධපුර පෞරාණික නගරය

  • 3,100 කි.මි

Brandnew condition,remote key

Rs. 350,000 Negotiable

Walasmulla

Sameera Sanjeewa
  • 16,000 කි.මි

yamaha FZ s version 2 MFY 2015 color - blue black well maintained serviced on time used only 95 octane

සැකසෙමින් පවතී