තේරීම: යෝජනා කල

Rs. 370,000

ගම්පහ

Xboxer900 Xboxer900
  • 2,100 කි.මි

තත්ත්වය 100% Engine 100% Tyre 100% ඉස්සරහ 100& කිසිම අව්ලක් නැහැ ,විකුනන්නෙ සල්ලි හදිස්සියකට . Original Side Mirrors තියනවා. Side Guard ekath තියනවා. Bike එක බලන්න එන්න පුලුවන්. Number : ...

Rs. 530,000 Negotiable

Sri Lanka

Thilina Nanayakkara
  • 16,000 කි.මි

This Honda Motorcycles Hornet 2014 is a steal at just Rs.530000. It has 16000km on the clock and comes with a Manual transmission system as well as other great features. You will be hard presse...

සැකසෙමින් පවතී