තේරීම: යෝජනා කල

Rs. 170,000 Negotiable

නුගේගොඩ

Mm Chamilaprasanna
  • 7,200 කි.මි

PLATINA 100ES 2016 - FOR SALE, BIKE EKA HONDAMA THATHWAYEN THIYENWA,ORIGINAL CONDITION, 2016-APRIL REGISTERED,PATROL 60-70 K KARANWA. LICENSE,INSURANCE 2018 APRIL WENAKAL TIYENWA,

Rs. 110,000

අනුරාධපුර පෞරාණික නගරය

Garakajayasuriya Garakajayasuriya
  • 33,000 කි.මි

Bike is in good condition. 1st owner ( Intern doctor at anuradhapura teaching hospital). Newly replaced 2 tyres, sealed battery, sprocket and chains. Both battery & tyres have 1 year warranty. L...

Rs. 65,000 Negotiable

කොළඹ

Zafahmad Lk
  • 5,950 කි.මි

cash 65,000 7471 X 24 months (DJ Trading) No arrears 100% Tyre's Cash Urgent

Rs. 95,000

කොළඹ

Mohamed Fath
  • 35,000 කි.මි

Bike perfect running condition Self start Per Litter 50 something working All document clear

Rs. 90,000 Negotiable

මතුගම

Savinda Jansz
  • 50,000 කි.මි

Bajaj supplies only the best quality vehicles and this car is yet another example from their impressive fleet. This Bajaj Platina 2011 comes with a Manual transmission system as well as other g...

Rs. 100,000 Negotiable

Kotikawatta

Ganidusan
  • 60,000 කි.මි

Care fully used , well maintenance, 1st owner , New rear Tyre, New Battery, Quick sale

Rs. 75,000

පිලියන්දල

  • 46,000 කි.මි

Bran new tubeless 2 tyres Good condition Full Service Done

Rs. 78,000 Negotiable

Peliyagoda

  • 45,000 කි.මි

Good Body and Engine Condition, Clear documents, Good fuel work, Up to 2018 licence insurance.

Rs. 80,000 Negotiable

Peliyagoda

  • 45,000 කි.මි

Good condition bike, 1st owner, 100% engine/body condition, Accident free, New tubeless tires, Up to 2018 licence insurance, Good fuel work, clear documents.

සැකසෙමින් පවතී