විකිණුම්කරු සම්බන්ධවන්න

Dilan Enterprises

Dilan Enterprises 31 KANDY ROAD
Dilan Enterprises

Welcome to Dilan Enterprises automobile sale in Sri-Lanka. Whether you’re looking for a small car, large car or executive model, we offers unrivalled choices It has a wide range of vehicle stock to cater different customer needs i.e. Luxury Jeeps, Cars, Commercial van, Trucks, Double cabs, trucks, Lorries, etc.. Its customer base is segmented as individuals.You’ve come to the right place. Best choice for buying and selling vehicles. Just use the vehicle search to find the used or nearly new car make and model you’re looking for. We are open seven days a week for you to visit view the quality used cars at bargain prices we currently have in stock Sri Lanka and Japan.Also We Import on your name make the order as per your request We Import your dream car for your choice we imported with professional individualized transparent service. to get this vehicle directly from Honda or Toyota plant or auction in Japan for reasonable price. We can facilitate you to check the live Japanese auction and make your own selection We even could arrange Leasing facility based on your requirement. All are high auction grade and accident free vehiclesWe can handle everything for you, including arranging car finance deals We even could arrange Leasing facility based on your requirement. Also discuss part-exchange options with you.Dilan Enterprises believes in delivering true value customer service to all our customers. The company strives to achieve customer satisfaction through understanding customer needs in order to meet customer expectations

ඇගයීම්

මෙම % සඳහා තවම ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් වී නැත. පළමුවෙන්ම ඔබ ප්‍රකාශයක් සටහන් කරන්න!

> සමාලෝචනය ලියන්න

විවෘත වේලාවන්

 • සදුදා: ඇතුලත් නොවේ
 • අගහරුවදා: ඇතුලත් නොවේ
 • බදාදා: ඇතුලත් නොවේ
 • බ්‍රහස්පතින්දා: ඇතුලත් නොවේ
 • සිකුරාදා: ඇතුලත් නොවේ
 • සෙනසුරාදා: ඇතුලත් නොවේ
 • ඉරිදා: ඇතුලත් නොවේ

සපයන සේවාවන්

 • වෙළදාම වලංගු වේ
 • රිය පදවා පරීක්ෂා කල හැක
 • නොමිලේ 4wd පුහුණුව
 • නොමිලේ වාහන සේදීම
 • යන්ත්‍ර ශිල්පීන්
 • වාහන බෙදාහැරීම
 • වේගවත් සහා පහසු සැකසුම
 • නොමිලේ අදුරු කරන ලද ජනේල(නව වාහන සදහා පමණි)
 • නොමිලේ කාර්පට් (නව වාහන සදහා පමණි)
 • නොමිලේ රක්ෂණය(නව වාහන සදහා පමණි)
 • තෙල් මාරු කිරීමට
 • නොමිලේ රැහැන් රහිත අන්තර්ජාලය
 • මිලදී ගැනීමට
 • ලියකියවිලි සැකසුම
 • වෙන්දේසි/සේවාවක් ලබාගැනීමට
Contacting dealer
Carmudi tips for contacting seller
Mentioning Carmudi will make the call more efficient
Always meet the seller before making any (down) payment

Contacting dealer
Just one more step, you are almost there! We need to verify your identity to prevent frauds.
By clicking on the button below you agree to the terms in our Privacy Policy.
මෙය ආරක්ෂිත ගනුදෙනු වේ