හිමිකම් | Carmudi Sri Lanka

වෙලද ලකුණු සහා හිමිකම්carmudi.lk වෙත පැමිණි ඔබට අපගේ ප්‍රණාමය. රොකට් ඉන්ටර්නෙට්(පුද්) විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ.

ද්‍රව්‍ය මත පැනවෙන සීමාවන්

ලියාපදිංචි වූ සහා ලියාපදිංචි නොවූ වාහන වල හිමිකම් වෙබ් අඩවිය සතු වේ.මෙහිදී වෙබ් අඩවි නිර්මාණය, පාඨ ,රූප, මෘදුකාංග, ඡායාරූප, වීඩියෝ,සංගීත,ශබ්ද සහා මෘදුකාංග කේත ඇතුලත්ව අපගේ දේපල වන බව සදහන් කරමු.සමස්ත වෙබ් අඩවි අන්තර්ගතය ශ්‍රී ලංකාවේ හිමිකම් නීතියට සහා ජාත්‍යන්තර සම්මුතීන් අනුව සියළු හිමිකම් ඇවිරිණි.

මෙම වෙබ් අඩවියේ ඇති සියලුම අංග (අන්තර්ගතය,මෘදුකාංග සහා සේවා ඇතුලත්ව) රොකට් ඉන්ටර්නෙට් සමාගම සහා එහි උපකාරක ආයතන සතු වේ.

සියලුම බුද්ධිමය දේපල අයතීන්, වෙළද සලකුණු, වෙළද නාම සහා වෙබ් අඩවියේ ඇති අනෙකුත් වෙන් වූ මාදිලි රොකට් ඉන්ටර්නෙට් ආයතනය සතුවේ.
මෙම වෙබ් අඩවියේ ඇති සියලුම නිෂ්පාදිත, නැවත සකස් කිරීම,පිටපත් කිරීම, ස්ථාපනය කිරීම, බෙදාහැරීම සහා ගබඩා කිරීමට නොහැක.
පිටපත් භාගත කිරීම පුද්ගලික භාවිතය සදහා පමණි:
  • (අ)සියළු හිමිකම් හිමිකරු සතු වේ.
  • (ආ)අදාල ද්‍රව්‍ය සංඝටනය වීමට අපගේ භාණ්ඩ හා සේවා සමග භාවිතා වී නැත.
  • (ඉ)අදාල ද්‍රවය වෙනස් කිරීම් වලට ලක්ව නොමැත
  • (උ)අදාල ද්‍රව්‍ය භාගත කිරීම් ලෙස දත්ත ගබඩාවකට ගෙන නොයයි.

සියළු හිමිකම් කාර්මුඩී කණ්ඩායම වෙත පැවරී ඇත.