තේරීම: යෝජනා කල

Rs. 625,000 Negotiable

Peliyagoda

Tramare Tramare
  • 50,900 කි.මි

Carefully restored to its original condition. Engine & Gear box refurbished and fully running order. Genuine book and up-to-date documents (YOM 1959 - 2 SRI). Can be inspect in Kelaniya. Ideal fo...

Rs. 490,000 Negotiable

ගාල්ල

Yasintha_2006 Yasintha_2006
  • 100,000 කි.මි

Volkswagen beetle car for quick sale,alloy wheel,3 new tires,original book,YOM 1978,YOR 1979,engine 100% good running condition, 12 kmpl, can be seen in elpitiya nawadagala.price negotiable.

Rs. 165,000 Negotiable

Homagama

Ariyarathne Maddumage
  • 1 කි.මි

මෙම Volkswagen Beetle 1959 රථය RS. 135000 මිලකට ලබා ගත හැක. එය කිලෝමිටර 1ක් ධාවනය කර ඇති අතර Manual ගියර් පද්ධතියක් සහ අනෙකුත් උසස් උපාංග සමඟ ලබා ගත හැක. ඔබ ගෙවන මිලට මෙවන් උසස් වටිනාකමක් අන් ක...

Rs. 550,000 Negotiable

ගාල්ල

Yasintha_2006 Yasintha_2006
  • 100,000 කි.මි

Volkswagen beetle car for quick sale,alloywheel ,3 new tires,original book,YOM-1978,YOR -1979, can be seen in elpitiya. price negotiable.

Rs. 490,000 Negotiable

Wennappuwa

Eshan Fernando
  • 1,000,000 කි.මි

Volkswagen has delivered quality for years and this car is no exception. This Volkswagen Beetle 1969 has travelled a total of 1000000km and features a Manual transmission system as well as other ...

Rs. 590,000 Negotiable

Bentota

Dasunks100 Dasunks100
  • 10,000 කි.මි

volkswagen beetle good condition good running engine , body 100%

Rs. 2,300,000 Negotiable

Jaffna

Keethan Siva
  • 81,000 කි.මි

Volkswagen supplies only the best quality vehicles and this car is yet another example from their impressive fleet. This Volkswagen Beetle GC 2000 comes with a Manual transmission system as well ...

Rs. 500,000 On the Road Price

Aluthgama

Lankarosetours Lankarosetours
  • 100,000 කි.මි

Lovely 1958 soft top VW beetle for sale new reconditioned engine and gearbox from Germany, excellent runner, no rust, just needs some body work. genuine reason for sale. Please note it is 1958 NO...

Rs. 275,000 Negotiable

Hanwella

Lakshan Osh
  • 99,999 කි.මි

VW1300 in mint condition with original vw beat. all documents are updated. Feel the beat with following link: https://www.youtube.com/watch?v=KdX_3rTM4Ic Call 0710989340

සැකසෙමින් පවතී
යාවත්කාලීන කරන්න නැවත සකස් කිරීමට