තේරීම: යෝජනා කල

Rs. 1,675,000 Drive Away

Matale

isan nishakara
  • 150,000 කි.මි

හ්දෙවන හිමි කාරයෝ වන අතරවාහනය ඉතා හොද තත්වයෙන්තිබේ අවුරුදු ගණනක් එකම පුද්ලයෙක් විසින් භාවිතා කරන ලද වාහනයකින්. පැමිණ නිරීක්ෂණය කිරීමට පුළුවන්.

Rs. 1,860,000 Negotiable

Sri Jayawardenepura Kotte

Hashan Tharinda
  • 240,000 කි.මි

Toyota Soluna For Sale Car is in perfect Condition Japan Version YOM 2000 REG 2003 1500CC EFI Engine Engine & Paint Is in Superb Condition No any scratches Automatic Transmission Powe...

Rs. 2,090,000 Negotiable

Sri Lanka

Punchi Car Niwasa Pvt ltd
  • N/A

Blue, 1498cc Toyota Soluna 2005. This Automatic transmission vehicle is Used and comes with Anti-lock braking system, Electric mirrors, Power door locks, Power windows, Rear window defroster A/C:...

Rs. 1,990,000 Negotiable

Sri Lanka

Punchi Car Niwasa Pvt ltd
  • N/A

2000 Toyota Soluna 1500cc. This vehicle comes with Alarm system, Anti-lock braking system, Electric mirrors, Power door locks, Power windows, Rear window defroster,A/C: Front, Airbag: Driver, Air...

Rs. 550,000 Negotiable

Udawalawa

Maduraed90811 Maduraed90811
  • N/A

Basic option manual gear DVD subwoofer reverse camera have finance hand 550000 lks 28500+ 51 good plant 3rd owner, fuel 1l8tr 16km

Rs. 2,240,000 Negotiable

Moratuwa

Neelaka
  • 143,000 කි.මි

Toyota Soluna Blue color personal used car. Selling to Upgrade. Services timely done. Does 11 km in city. Perfect for anyone looking for an economical / goes fast when needed good looking Toyot...

සැකසෙමින් පවතී