තේරීම: යෝජනා කල

1988 Toyota Liteace 2000cc. This vehicle comes with Power steering,A/C: Front, AM/FM stereo, CD audio system, Third row seats Alloy wheels, Tinted glass features. This is a Diesel vehicle with Ma...

Rs. 3,600,000 Negotiable

Malabe

Hemanthabuddhika Hemanthabuddhika
  • 198,765 කි.මි

TOYOTA LITEACE KR 42 2002 PETROL AUTO 4 DOOR FLAT A/C P/STEERING TV /DVD ALLOY WHEEL ADJUSTABLE SEAT 1st OWNER VERY GOOD CONDITION... Genuine Buyers Only

Rs. 1,500,000 Negotiable

Medamulana

Jayasinghe
  • 340,000 කි.මි

Hi roof Alloy wheel 2C Engine Headrest Seats Good condition Mila ganan katha kala haka

Rs. 1,700,000 Negotiable

Ambalangoda

Dilshan Maduranga
  • 285,000 කි.මි

මෙම White Toyota Lite-Ace 56 1991 Van රථය Rs. 1700000ක මිලක් සහිතය. එහි Manual ගියර් පද්ධතියක් ඇති අතර කිලෝමිටර් 285000ක ධාවන තත්වයක් සමඟින් ඔබ වෙත පැමිණේ. මෙවැනි වටිනාකමක් ඔබට වෙනත් තැනිකින් ලබ...

Rs. 1,500,000 Negotiable

බංඩාරගම

Mohanc850 Mohanc850
  • 1,000,000 කි.මි

good conditions,A/C,P/S,New paint ,

Rs. 2,550,000 Negotiable

Hingula

Ahamed Aashik414
  • 175,000 කි.මි

This Toyota Lite-Ace lotto 2017 super extra is a steal at just Rs.2550000. It has 175000km on the clock and comes with a Automatic transmission system as well as other great features. You will b...

සැකසෙමින් පවතී