තේරීම: යෝජනා කල

Rs. 6,400,000 Negotiable

කුරුණෑගල

Auranga Perera
  • 175,000 කි.මි

Sell immediately @ Kurunegala contact : 0764324185

Rs. 5,650,000 Negotiable

දෙහිවල-ගල්කිස්ස

Lakshitha De silva
  • 118,400 කි.මි

Registered in 2013 good condition quick sale

Rs. 6,800,000 Negotiable

දෙහිවල-ගල්කිස්ස

Kwrssk
  • 180,000 කි.මි

Semi high roof, Full option

සැකසෙමින් පවතී