තේරීම: යෝජනා කල

Rs. 1,450,000 Negotiable

Palapathwela

Kaushal929 Kaushal929
  • 200,000 කි.මි

ORIGINAL BOOK, BODY AND ENGINE CONDITION 100%, COLOR GUNMETAL GRAY, FULL OPTION, ALL REPAIRS DONE ON TIME,

සැකසෙමින් පවතී