තේරීම: යෝජනා කල

Rs. 1,580,000 Negotiable

දෙහිවල-ගල්කිස්ස

Tharaka Weerasena
  • 293,000 කි.මි

Remote key, video player, USB, original Japanese alloys, 2door, reverse camera, front camera In excellent condition

Rs. 1,580,000 Negotiable

දෙහිවල-ගල්කිස්ස

Tharaka Weerasena
  • 280,000 කි.මි

Front camera,reverse camera, video player, USB, original Japanese alloy wheels, revenue license valid until July 2018, 2door

Rs. 975,000 Negotiable

මීගමුව

Freddy Gamage
  • 400,000 කි.මි

power steering alloy wheels 14Km per liter with AC

Rs. 775,000 Negotiable

Mawanella

Azeem Ibnu Ansar
  • N/A

►❖◄ Toyota DX Wagon KE74 1985 ►❖◄ ● New Tyre's / අලුත් ටයර් ● Good Battery / හොද බැටරිය ● Good Body Condition / බොඩිය හොදම තත්වය ● Good Interior Condition / ඇතුලත හොදම තත්වය ● A/C Working / ඒසී ...

Rs. 1,575,000 Negotiable

පිලියන්දල

Deshan Wijesekera
  • 132,000 කි.මි

Carefully Maintained Corolla 2 in mint condition

සැකසෙමින් පවතී