තේරීම: යෝජනා කල

Rs. 990,000 Negotiable

දෙහිවල-ගල්කිස්ස

Sperera_san Sperera_san
  • 30,000 කි.මි

Maruti Omini Van for Sale Maruti Omini Van, YOM – 2004, JJ-57XX series, EFI Engine, A/C, Reverse Camera, Radio, USB, Video, MP3, Bluetooth, 800cc, Manual gear, Alloy wheels, in showroom conditi...

සැකසෙමින් පවතී