තේරීම: යෝජනා කල

Rs. 1,175,000 Negotiable

Sri Jayawardenepura Kotte

Premadasa Car Sale
  • 44,000 කි.මි

FIRST REG.2011 1st OWNER MANUAL CD /USB /SETUP AC R /PARKING CAMERA FRONT CAMERA දෙවෙනි පොත මරුටි ඇල්ටෝ මාරුවකටද සලකාබැලේ We can arrange leasing facilities ලීසින් පහසුකම් සලසා දිය හැක. Price w...

Rs. 1,250,000 Negotiable

Sri Jayawardenepura Kotte

Premadasa Car Sale
  • 45,000 කි.මි

FIRST REG.2011 4th OWNER MANUAL CD /USB /SETUP අතට 875,000/- වාරික 12950x24 මරුටි ඇල්ටෝ මාරුවකටද සලකාබැලේ We can arrange leasing facilities ලීසින් පහසුකම් සලසා දිය හැක. Price will be only nego...

Rs. 650,000 Negotiable

ගම්පහ

Tudor Pat
  • 70,000 කි.මි

මරුටි ඔමිනි හොඩ රනින් තත්වයෙන් ගම්පහ රු 6,50,000ය Full insurance at ceylinco with DC Sub-woofer AMP for promotions etc.

සැකසෙමින් පවතී