තේරීම: යෝජනා කල

Rs. 825,000

Katuwana

Dinesha Samarasekara
  • 155,000 කි.මි

Tyer 75% new battery. Engine repair successfuly done wth gascket, distributor, plugs.

Rs. 250,000 Negotiable

කොළඹ

Udi
  • 170,000 කි.මි

Salli hadissiyakata,. Good Condition Athata 280000 - 31000x45 Aloe wheel

සැකසෙමින් පවතී