තේරීම: යෝජනා කල

Rs. 2,175,000 Negotiable

Sri Lanka

Mahanama Car Sale
  • 196,000 කි.මි

Manual transmission, Used, 2000cc Peugeot 406 is a 2000 Diesel vehicle. The mileage of this vehicle is 196000KMs and it comes equipped with Alarm system, Anti-lock braking system, Electric mirror...

Rs. 2,000,000 Negotiable

මහරගම

Isuru Eshan
  • 150,000 කි.මි

Peugeot 406 hdi, original turbo diesel Well maintained by me, Average fuel consumption of 14-18 km per ltr(guaranteed) interior and exterior in great condition, Servce has been done with genuine...

Rs. 1,800,000 Negotiable

නුගේගොඩ

Vithanage
  • 100,098 කි.මි

Peugueot 406 D-9 for sale 1st owner Year 2000 good condition Negotiable

Rs. 3,550,000 Negotiable

Ja-Ela

Ranjith Peiris
  • 120,000 කි.මි

Imported through carmart in 2007 and registered in 2007, 3rd registered owner, good condition, 2000 diesel engine and does 15km per liter normal traffic and 12 km per liter in the city.

Rs. 1,975,000 Negotiable

Kaluthara

Thusitha Wijesinghe
  • 123,000 කි.මි

This Red colored Peugeot 406 d9 2003 d9 is a fantastic deal at just Rs.1975000. It comes with a Manual transmission system and has 123000km on the clock. This is a bargain you can't afford to mis...

Rs. 495,000 Negotiable

Veyangoda

Kelumpj Kelumpj
  • 180,000 කි.මි

ඉතාම හොඳ ධාවන තත්වයෙන් යුත් පර්ජෝ 305 GL රථය විකිණීමට - කරුණාකර විස්තරය හොඳින් කියවා බලා කැමති නම් පමණක් ඇමතීමෙන් ඔබේත් මගේත් කාලය ඉතිරි කිරීමට කටයුතු කරන්න. ඔබ මිලදී ගන්නා බව තහවුරු කරන්නේ නම...

Rs. 2,250,000 Negotiable

Kiribathgoda

Manoj Perera
  • 95,600 කි.මි

This Blue Peugeot 406 2000 is sure to sell quickly with a pricetag of Rs.2250000. With a Manual transmission system and a mileage of 95600km on the clock, you are sure to have many safe and hap...

Rs. 1,795,000 Negotiable

අම්බලන්ගොඩ

Thilinalakmal054 Thilinalakmal054
  • N/A

This car is in mint condition.

Rs. 1,900,000 Negotiable

Sri Jayawardenepura Kotte

Vinodeg Vinodeg
  • 124,000 කි.මි

Cream Leather Interior, Electric Leather seats with Heating options, Climate Control & Auto A/C, Electric Windows , Original Alloy Wheel, All Disk Brakes, Seven Airbags, Door Lights, Reader Lamps...

සැකසෙමින් පවතී