තේරීම: යෝජනා කල

Rs. 2,200,000 Negotiable

LK

Ruvindu Peiris
  • 48,500 කි.මි

Carefully used 2011 viva elite.third owner.full option.please call only serious buyers.

Rs. 2,230,000

පිලියන්දල

Dharshana0773701260 Dharshana0773701260
  • 69,000 කි.මි

ABS Dual Airbags Winker mirrors 2nd owner

සැකසෙමින් පවතී