තේරීම: යෝජනා කල

Rs. 3,500,000 Negotiable

Matale

Thusitha Ekanayake
 • 109,000 කි.මි

Nissan has delivered quality for years and this car is no exception. This Nissan Vanette 2007 has travelled a total of 109000km and features a Manual transmission system as well as other great ...

Rs. 3,350,000 Negotiable

Embilipitiya

Thilina Liyanaarachchi
 • 128,000 කි.මි

Nissan Vanette Lion Face, First Owner, Carefully Home Used Vehicle, No Accidents, 4WD, Full Option, P/M, P/S, Tinted, New Seats Set, Setup with Reverse Camera. Urgent Sale

Rs. 2,950,000 Negotiable

මතුගම

Siyam
 • 140,000 කි.මි

This White Nissan Vanette 2006 is sure to sell quickly with a pricetag of Rs.2850000. With a Manual transmission system and a mileage of 140000km on the clock, you are sure to have many safe an...

Rs. 1,300,000 Negotiable

ගාල්ල

Chamara
 • 128,000 කි.මි

good condition. good running. original auto. good fuel economi. alowheels. reverse camera. home used. price canbe negotiable.

Green, Petrol, Nissan Vanette NV200 GX 2014. Used 1800cc vehicle with Alarm system, Anti-lock braking system, Back camera, Electric mirrors, Power door locks, Power steering, Power windows, Rear ...

Rs. 3,090,000 Negotiable

Sri Lanka

Punchi Car Niwasa Pvt ltd
 • N/A

White Nissan Vanette 2003, Automatic transmission, 1780cc, Petrol vehicle. Grey Fabric interior. Equipped with A/C: Front, Airbag: Driver, AM/FM stereo, CD audio system, Cup holders, Third row se...

Rs. 1,845,000 Negotiable

Sri Lanka

Mahanama Car Sale
 • N/A

Manual transmission, Used, 1950cc Nissan Vanette is a 1994 Diesel vehicle. The mileage of this vehicle is n/a and it comes equipped with A/C: Front, AM/FM stereo, CD audio system, Cup holders, Th...

Rs. 3,475,000 Negotiable

Sri Lanka

Punchi Car Niwasa Pvt ltd
 • N/A

2006 Nissan Vanette 2000cc. This vehicle comes with Power steering, Power windows, Rear window defroster, Rear window wiper,A/C: Front, Airbag: Driver, AM/FM stereo, CD audio system, Cup holders,...

Rs. 2,650,000 Negotiable

Sri Lanka

Kivota Motor Traders
 • N/A

White, Petrol, Nissan Vanette 2007. Used 1800cc vehicle with Power steering, Power windows, Rear window defroster, Rear window wiper A/C: Front, Airbag: Driver, Airbag: Passenger, AM/FM stereo, A...

Rs. 1,725,000 Negotiable

ගාල්ල

Naveen
 • 200,000 කි.මි

powerstreen alloweel ajestable seat Dora 4 new battery D A/C

Rs. 2,650,000

කුරුඳුගහහැතැක්ම

Harsha Kumara
 • 735,000 කි.මි

Nissan has delivered quality for years and this car is no exception. This Nissan Vanette 20002 2006 2006 has travelled a total of 735000km and features a Manual transmission system as well as oth...

Rs. 2,520,000 Negotiable

පන්නිපිටිය

Saman Kathriarachchi
 • 2,222 කි.මි

A/w,P/S,P/Shutters,P/M,dvd setup,Tv,C/Lock,R/camera,super condition

Rs. 1,725,000

බොරලැස්ගමුව

Ranga Priyankara
 • 170 කි.මි

nissan largo 0713052490 /0776593537 priyankara, boralesgamuwa

Rs. 2,950,000 Negotiable

Yakvila

Susantha Awa
 • 80,000 කි.මි

Good condition,Sub Woofers,Alloy Wheel,5Doors,DVD

Rs. 2,190,000 Negotiable

Gurullagama

Raminda Perera
 • 890 කි.මි

,ඇන්ජිම අලුත්වැඩ්යා කර 853km ධාවනය කර ඇත. ඔරිජිනල් ඩිසල්. ඉතා අනර්ඝ තත්ත්වයට ඇත. සින්ගල් විල්.ඉතාම අනර්ග මෝටර් රඵයකි vanette Lion face

Nissan Vanette VX 250-XXXX D/AC,Power,High roof,4 Doors,adjustable rotatable seats,alloy wheels (Engine , body , pili) 100% Excellent Condition Ragama.

Rs. 2,275,000 Negotiable

Sri Lanka

Lead Motors Kandy
 • N/A

White Nissan Vanette 1996, Manual transmission, 2000cc, Diesel vehicle. Grey Fabric interior. Equipped with A/C: Front, AM/FM stereo, CD audio system, Third row seats Power steering, Rear window ...

Rs. 4,050,000 Negotiable

Sri Lanka

Lead Motors Kandy
 • N/A

Automatic transmission, Used, 2000cc Nissan Vanette is a 2007 Diesel vehicle. The mileage of this vehicle is n/a and it comes equipped with Alarm system, Anti-lock braking system, Electric mirror...

Rs. 2,850,000 Negotiable

කුරුඳුගහහැතැක්ම

Harsha Kumara
 • 135,000 කි.මි

Nissan has delivered quality for years and this car is no exception. This Nissan Vanette 2002 has travelled a total of 135000km and features a Manual transmission system as well as other great ...

Rs. 3,475,000 Negotiable

කොළඹ

Dilan
 • 143,000 කි.මි

Mazda bongo 2011 reg Original diesel Flat roof Manual 4 door Well maintained Home used Quick sale

Rs. 1,710,000 Negotiable

Sri Lanka

S.S.Enterprises
 • N/A

Blue, Diesel, Nissan Vanette 1993. Used 2000cc vehicle with Power steering, Rear window defroster A/C: Front, AM/FM stereo, Cup holders Alloy wheels, Tinted glass features. The mileage of this ve...

Rs. 2,900,000 Negotiable

Wennappuwa

Raimond
 • 301,000 කි.මි

Orginal book, Center Lock, FM Stereo, manual Transmitssion, Ac Front, Power Steering, Alloy Weels,Adjustable Seats, Power Shutters, New tayers, New Battary new T. belt, Engin, B...

Rs. 750,000 Negotiable

Homagama

Senarathna
 • 121,000 කි.මි

Nissan Vanette SGL (Cherry) 20 Sri 3xxx original body condition all other original accessories available superb running with Gas unit can be run gas or petrol New Paint battery and Tyre License I...

Rs. 550,000

කොළඹ

Nazeer
 • 70,197 කි.මි

54-#### Good engine,tin body,Modified,good pick up,good condition,Ac, power steering alloy weels,adjustable seats,tinted glass, New tyres,clear documents Finace 28 500 *37 to hand Rs 550 000

Rs. 3,350,000 Negotiable

Kandy

Tharik Jbr
 • 185,000 කි.මි

This Silver / Grey Nissan Vanette 2003 is sure to sell quickly with a pricetag of Rs.3350000. With a Manual transmission system and a mileage of 185000km on the clock, you are sure to have many...

සැකසෙමින් පවතී