තේරීම: යෝජනා කල

Rs. 550,000 Negotiable

රඹුක්කන

Udaraasitha Udaraasitha
  • 93,868 කි.මි

Good condition with a/c,Genuine buyers only

Rs. 1,485,000 On the Road Price

LK

Duminda Chithralal
  • 41,000 කි.මි

Three meter dash bord ,efi,beige interior,superb condition

සැකසෙමින් පවතී