තේරීම: යෝජනා කල

Rs. 1,700,000 Negotiable

මීරිගම

Tharin Nalinda
  • 52,000 කි.මි

full electric, range distance 110km one charge mint condition ,new tyres ,sub woofers,original condition

Rs. 1,450,000 Negotiable

දෙහිවල-ගල්කිස්ස

Nilusha Sandamali
  • 150,000 කි.මි

Good mint condition.

සැකසෙමින් පවතී