තේරීම: යෝජනා කල

Rs. 600,000 Negotiable

Magammana

Saheer
 • 1 කි.මි

Mitsubishi L300, In good condition, Full seat, Rear Cut glass , A/W, GL Mirrors, Floor board gear, Velvet interior, Remote key, Central lock, 1400cc Petrol... Call for more details...

Rs. 1,500,000 Negotiable

Kovilakanda

Muhammed Musthafa
 • 50,000 කි.මි

L300 van in good condition 1993 yr Pajero engine high power Good capacity Price 15 Lakhs Negotiable Contact 0775477474

Rs. 975,000 Negotiable

Malabe

Randika Prasad
 • 53,621 කි.මි

Mitsubishi L300 Converted to disel Toyota 2c engine Floorboard gear Power steering New Tires (Sparewheel also) Alloy wheels GL mirrors Tinted glass Adjustable seats 7 seats

Rs. 3,300,000 Negotiable

හෝමාගම

Damithahemal Damithahemal
 • 215,000 කි.මි

brand new imported , first owner, original paint..

Rs. 695,000 Negotiable

කොළඹ

Mohammedriyaaz123 Mohammedriyaaz123
 • 95,000 කි.මි

This Brown Mitsubishi L300 1500cc 1982 JAPAN is sure to sell quickly with a pricetag of Rs.695000. With a Manual transmission system and a mileage of 95000km on the clock, you are sure to have ma...

Rs. 3,300,000 Negotiable

Sri Lanka

Fernando Motor Traders
 • N/A

Beige, Diesel, Mitsubishi L300 2010. Used 2000cc vehicle with Power steering, Rear window defroster A/C: Front, AM/FM stereo, CD audio system, Cup holders Tinted glass features. The mileage of th...

Rs. 690,000

Sri Lanka

Thilina
 • 17,576 කි.මි

Mitsubishi has delivered quality for years and this car is no exception. This Mitsubishi L300 L300 1989 L300 has travelled a total of 17576km and features a Manual transmission system as well as ...

Rs. 525,000 Negotiable

මහනුවර

Skytechnology Skytechnology
 • 150,000 කි.මි

very good running condition

Rs. 4,750,000 On the Road Price

Demodara

Mr Sunil Thilakaratne
 • N/A

This Blue colored Mitsubishi L300 1980 is a fantastic deal at just Rs.4750000. Van rathaya Hodama thathwayen wasara 10ka thank aithikaru u.

Rs. 4,000,000 Negotiable

වැලිගම

Ajith Kularatna
 • 214,000 කි.මි

This Mitsubishi L300 2011 is a steal at just Rs.400000. It has 214000km on the clock and comes with a Manual transmission system as well as other great features. You will be hard pressed to fin...

Rs. 4,000,000 Negotiable

වැලිගම

Ajith Kularatna
 • 214,000 කි.මි

Mitsubishi විසින් සැමවිටම විශිෂ්ට තත්වයේ වාහන නිපදවන අතර මෙම රථයද ඊට තවත් උදාහරණයකි. මෙම Mitsubishi L300 dual ac 2011 රථය Manual ගියර් පද්ධතියක් සහ තවත් විශේෂාංග සමඟින් ලබාගත හැක. කිලෝමීටර් 2140...

සැකසෙමින් පවතී