තේරීම: යෝජනා කල

Rs. 3,950,000 Negotiable

Sri Jayawardenepura Kotte

Rajiv Dassanayake
 • N/A

Well maintained single owner fully loaded, sable gray colored with Sun Roof, 6speed turbo charged engine, automatic transmission, Leather seats, winker mirrors, electric seats, Blue tooth Audio ...

Rs. 1,690,000 Negotiable

Kamburugamuwa

Whisururoshan Whisururoshan
 • 14,500 කි.මි

Micro Panda Geely 1000cc-2015 2015 Brand New Micro Panda 1000 cc Full option,Central Locking,Ramote Key ABS + EBD Brakse System USB & CD player 14 inch Alloy, Beige interior 3 Years or 100,000Km ...

Rs. 2,345,000 On-site Finance Available

කොළඹ

Micro Borella Branch
 • N/A

HURRY UP!!! SPECIAL OFFER services can be provided island wide. දෙශයේ අභිමානය - මයික්‍රො කාර්ස් බ්‍රෑන්ඩ් නිව් - FULL OPTIONS අත්පිට මුදලට 2,345,000/= මුලික ගෙවීම 500,000/= (ගනන් වෙනස් කර ගත හෑක...

Rs. 2,299,000 On-site Finance Available

කොළඹ

Micro Borella Branch
 • N/A

HURRY UP!! SPECIAL OFFER ONLY FOR LIMITED STOCK දෙශයේ අභිමානය - මයික්‍රො කාර්ස් බ්‍රෑන්ඩ් නිව් - FULL OPTION මුලික ගෙවීම 530,000/= (ගනන් වෙනස් කර ගත හෑක්) අත්පිට මුදලට 2,299,000/= අවුරුදු 6/7 දක්...

Rs. 3,350,000 Negotiable

Sri Lanka

Aruna Motor Traders
 • N/A

Automatic transmission, Used, 2500cc Micro Ssangyang is a 2008 Diesel vehicle. The mileage of this vehicle is n/a and it comes equipped with Alarm system, Anti-lock braking system, Electric mirro...

Rs. 3,200,000 Negotiable

Sri Lanka

Sahara Car Sale
 • N/A

Black Micro 2008, Automatic transmission, 2500cc, Diesel vehicle. Black Leather interior. Equipped with A/C: Front, Airbag: Driver, Airbag: Passenger, AM/FM stereo, CD audio system, Cup holders, ...

Rs. 1,695,000 Negotiable

Ja-Ela

Navod Fernando
 • 15,100 කි.මි

*** Car in Showroom condition*** 1st Owner, 1300 cc engine capacity, Company maintained, Still under warranty period(One & half years or 85000 KM Company warranty remain ), Owner's manual avai...

Rs. 1,400,000 Negotiable

පන්නිපිටිය

Nilangadilum Nilangadilum
 • 41,500 කි.මි

Please don't call resellers. used by an engineer, 1st owner. Car is in mint condition. New seat covers New front tires. Tinted. 2 airbags Full option Alloy wheels All door power shutters Pow...

Rs. 340,000 Negotiable

කොළඹ

Mithunidunil Mithunidunil
 • 87,000 කි.මි

Sale in micro MPV.hand 340000. Fins - 16000*54. Cl more info

 • N/A

HURRY UP!!! SPECIAL OFFER services can be provided island wide. දෙශයේ අභිමානය - මයික්‍රො කාර්ස් බ්‍රෑන්ඩ් නිව් අත්පිට මුදලට 2,345,000/= මුලික ගෙවීම 700,000/= (ගනන් වෙනස් කර ගත හෑක්) අවුරුදු 6 දක...

Rs. 1,760,000 On the Road Price

Sri Jayawardenepura Kotte

 • 50,000 කි.මි

Mint condition micro panda car for sale.company maintain.good condition

Rs. 1,530,000 Negotiable

Ja-Ela

Lasitha Gomes2
 • 29,000 කි.මි

KY-#### 2014 29000km only Red full option Manual Alloy wheels Central lock with remote key Abs cd/usb setup All door power shutters heater wiper Head rest sheets Rpm meater digital me...

Rs. 1,975,000 Negotiable

Polgasowita

Janaka
 • 67,000 කි.මි

Micro Geely MX 7 registered in year 2013, White colour, Petrol, Power steering, Power windows, Rear window defroster A/C: Front, Airbag: Driver, Airbag: Passenger, DVD subwoofer system with seat ...

Rs. 2,535,000 Negotiable

Moratuwa

D.S .Wijesinghe
 • 23,000 කි.මි

Company maintained single use vehicle in very good condition. Owner leaving country. Inq. 0777403680.

Rs. 1,620,000 Negotiable

ගාල්ල

Yasintha_2006 Yasintha_2006
 • 69,000 කි.මි

Panda cross lucky red car for quick sale.fulloption,remote key,new tires,original condition,can be seen in elpitiya nawadagala.price negotiable.

Rs. 1,950,000 Negotiable

Malabe

Prageethonline Prageethonline
 • 33,553 කි.මි

This is a car which has well maintained by one owner (lady) only been used for family necessaries, no motor damages or accidents,cash or lease payments will be accepted please call the number bel...

Rs. 1,780,000 Negotiable

Sri Lanka

Naveen Mayura Katudeniya
 • 12,000 කි.මි

CAG-8900 2015 12000km only Pearl White full option manual Alloy wheels all door power shutters central lock with remote key CD player abs Crystal light fabric inrerior fog lamp rpm di...

Rs. 1,790,000 Negotiable

Sri Lanka

Punchi Car Niwasa Pvt ltd
 • N/A

Silver / Grey, Petrol, Micro 2013. Used 1342cc vehicle with Alarm system, Anti-lock braking system, Electric mirrors, Power door locks, Power steering, Power windows, Rear window defroster, Rear ...

Rs. 1,925,000 Negotiable

Sri Lanka

k Alex Suraj Perera
 • N/A

Silver / Grey, Petrol, Micro 2013. Used 1500cc vehicle with Power steering, Power windows, Rear window defroster A/C: Front, Airbag: Driver, Airbag: Passenger, AM/FM stereo, CD audio system, Cup ...

Rs. 1,890,000 Negotiable

Sri Lanka

Punchi Car Niwasa Pvt ltd
 • N/A

White, 998cc Micro 2017. This Manual transmission vehicle is Used and comes with Alarm system, Power windows, Rear window defroster, Rear window wiper A/C: Front, Airbag: Driver, Airbag: Passenge...

Rs. 1,680,000 Negotiable

මාතර

Whisururoshan Whisururoshan
 • 14,500 කි.මි

Micro Panda Geely 1000cc-2015 2015 Brand New Micro Panda 1000 cc Full option,Central Locking,Ramote Key ABS + EBD Brakse System USB & CD player 14 inch Alloy, beige interior 3 Years or 100,000Km ...

Rs. 1,250,000 Negotiable

ගම්පහ

Dedigama
 • 36,000 කි.මි

very good condition car flue 18km/l and r/cam r/key hand 650000 lease 9500*5 years

Rs. 1,595,000 Negotiable

Sri Lanka

Mahanama Car Sale
 • 35,160 කි.මි

White, Petrol, Micro 2015. Used 1000cc vehicle with Alarm system, Anti-lock braking system, Electric mirrors, Power door locks, Power steering, Power windows, Rear window defroster, Rear window w...

Rs. 1,310,000 Negotiable

Kuliyapitiya

Thejana Harendra
 • 65,000 කි.මි

New Face Model New Tyre New Battery Shampain Gold Colour Excellent Running Condition Remote Key Beige Interior Allow Wheel Fog Lights

Rs. 500,000 Negotiable

කොළඹ

Nsachinda Nsachinda
 • 46,000 කි.මි

Girl used car available for immediate sale. Rs. 500,000 in hand balance 22000 x 42 leasing.

Rs. 4,250,000 Negotiable

Peliyagoda

Manjula
 • 195,000 කි.මි

Good condition / TV / Setup / Reverse CAM Contact - 077 350 3344

Rs. 6,400,000 Drive Away

Sri Jayawardenepura Kotte

Uzmaan
 • 9,300 කි.මි

Company maintained. Company warranty until 2019 November 1.6 Ltr Turbo Diesel e-XDi 160 6 speed Automatic Transmission with Manual mode Push Start with Keyless function Multifunction steering wi...

Rs. 3,970,000 Negotiable

නුගේගොඩ

Abdullazameer1972 Abdullazameer1972
 • 100,000 කි.මි

This is good vehicle full records available and many more no brokers please call me 777738772 Zameer

සැකසෙමින් පවතී