තේරීම: යෝජනා කල

Rs. 1,350,000 Negotiable

නුගේගොඩ

Lalithheenatigala456 Lalithheenatigala456
  • 432 කි.මි

In good condition

Rs. 1,225,000

පන්නිපිටිය

Lesly1971perera Lesly1971perera
  • 348,014 කි.මි

engine number 4fg1,short,cut glass,agestable seats,seat peli 3

Rs. 1,775,000 Negotiable

ගම්පහ

Nuwan Kumarage
  • 180,000 කි.මි

original tin body ad wada dophine seat peli 3 athula full apostry ac wada tyre battery aluth

සැකසෙමින් පවතී