තේරීම: යෝජනා කල

White, 1600cc Hyundai Elantra 2003. This Manual transmission vehicle is Used and comes with Power steering, Power windows, Rear window defroster A/C: Front, Airbag: Driver, Airbag: Passenger, AM/...

Rs. 1,400,000

අනුරාධපුර පෞරාණික නගරය

Chamindajayasinghe84 Chamindajayasinghe84
  • 250,000 කි.මි

new tyre new battery

Rs. 750,000 Negotiable

හාලි-ඇල

  • 174,528 කි.මි

33.500 warika 18 / 25000 warika 24 thiyanawa p.w p.m p.s a.c dvd tv pitupasa tv savi kara aitha jbl vip

Rs. 475,000 On-site Finance Available

Sungavila

Prasanka Manjula
  • 1 කි.මි

Urgent Sale Rs.475000 to Hand 13300 x 48 Good Contact Full Option

සැකසෙමින් පවතී