තේරීම: යෝජනා කල

Rs. 4,250,000 Negotiable

Sri Jayawardenepura Kotte

Thalgas Thalgas
  • 79,000 කි.මි

Honda civic FD3 2011 Japanese model, Highest grade, CVT gearbox, Alloy wheels, Alcantra seats, 8 air bags, CD DVD Reverse cam, New tyre set, 1st owner, mileage 79,000km

Rs. 3,850,000 Negotiable

කොළඹ

Rukshan
  • 66,700 කි.මි

Honda Civic Hybrid FD 3 Manufactured in 2010, registered in 2012 Highest Grade, Company maintained Dark Silver (Gun Metal) colour car. Genuine low mileage 66700KM only, and all the service record...

Rs. 4,350,000 Negotiable

මහරගම

Hadunpathirana Isantha Rohana
  • 39,000 කි.මි

This Honda Civic hybrid 2012 registered 2013 is a steal at just Rs.4350000. It has genuine millage 39000km on the clock all service records available staford inspection report available jai ...

Rs. 3,650,000 Negotiable

මන්දන්ඩාවෙල

Theekshana Priyathilaka
  • 82,000 කි.මි

honda civic fd3 2007 leather interior hybrid battery recently replaced(on 2018 FEB) still under 3years warranty. (KAC hybrid clinic) Hybrid battery is on exelant condition and the car has good pe...

Rs. 3,585,000 Negotiable

Colombo

V.G. Loshan Ranjeewa
  • 98,000 කි.මි

* Climate control AC / Power steering / power shutters/Air bags. * Auto retractable winker mirrors. * Multifunction Steering wheel * Night vision Reverse Camera with factory fitted 7" DVD player ...

Rs. 4,200,000 Negotiable

අවිස්සාවේල්ල

Rajapaksha
  • 74,000 කි.මි

This Honda Civic hybrid (FD3) was manufactured in 2010 and registered 2013 , Highest grade in Civic Hybrid- MXST model, The hybrid battery was completely repaired in 2017/04. Hence the hybrid ba...

Rs. 3,490,000 Negotiable

Halāvata

Rishan Bawantha Sibera
  • 143 කි.මි

Honda විසින් සැමවිටම විශිෂ්ට තත්වයේ වාහන නිපදවන අතර මෙම රථයද ඊට තවත් උදාහරණයකි. මෙම Honda Civic Hybrid Fd3 2007 Honda civic Fd3 රථය Automatic ගියර් පද්ධතියක් සහ තවත් විශේෂාංග සමඟින් ලබාගත හැක. කි...

සැකසෙමින් පවතී