තේරීම: යෝජනා කල

2006 Daihatsu Charade 1litre engine , 5speed manual , inc. factory wheels! And many more! for more details pls contact- +94 71 158 6366

Rs. 595,000 Negotiable

Gampaha

chamila
  • N/A

YOM 1987 2ND BOOK CLEAR DOCUMENTS AND UP TO DATE A/c 2 Doors LED VIDEO DISPLAY USB/SD AUDIO PLAYER SUBWOOFER REVERSE CAM FRONT NEW TYRES PRICE NEGOTIABLE ONLY FOR A CASH INSPECTION ON SATURDAY & ...

Rs. 725,000 Negotiable

පිලියන්දල

Trevin_marlon Trevin_marlon
  • 59,203 කි.මි

very economical car. A/C, Radio+USB

Rs. 1,650,000 Negotiable

LK

Janakadilan
  • 91,000 කි.මි

Well Maintained, Power Mirrors, Power Windows, Power Steering,

Rs. 1,025,000 Negotiable

ගම්පහ

  • 156,000 කි.මි

This Silver / Grey Daihatsu Charade 1993 is sure to sell quickly with a pricetag of Rs.1025000. With a Manual transmission system and a mileage of 156000km on the clock, you are sure to have ma...

Rs. 500,000 Negotiable

කුරුණෑගල

Chanikawijesundara Chanikawijesundara
  • 75,000 කි.මි

Good running condition with Auto gear . A/c , Alloy wheel adjustable seats with new covers

Rs. 625,000

Kandy

Bagyamanujaya Bagyamanujaya
  • 250,000 කි.මි

hodama tatwage. engin alut wadiya kara ata. dirum kisiwak nata. mudal hadissiyak sada wikine. ita ikmanin wikinimata. mila ganan sakchcha kala haki.

Rs. 1,325,000 Negotiable

රත්නපුර

Rasika Udara
  • 154,000 කි.මි

This White colored Daihatsu Charade G200 1993 is a fantastic deal at just Rs.1325000. It comes with a Manual transmission system and has 154000km on the clock. This is a bargain you can't afford...

Rs. 560,000 Negotiable

Eldeniya

Raconstructions2 Raconstructions2
  • 80,000 කි.මි

A/C,New Battery,Home used, Good look, Handy Car, Ni tinkering, 4 Forward gear system, Original book.

සැකසෙමින් පවතී