අප පිලිබද | Carmudi Sri Lanka

කාර්මුඩී, ශ්‍රී ලංකා මෝටර් රථ වෙළද පොළෙහි හොඳම මිලගණන් පිරිනමන වෙබ් අඩවියකි.

ඔබගේ සිහින මෝටර් රථය සොයනවාද ? අපි ඔබට සහය වන්නම්!

ඒ සඳහාම ඇප කැප වූ විශේෂඥයන් සහ ආයතන සමඟ එක්වී කාර්මුඩී, තෝරාගත් වාහන දහස් ගණනක් ඔබට දැනගැනීමට අවශ්‍ය සියලුම විස්තර සමඟින් ඔබට පිරිනමයි.