• වෘත්තීය විකිණුම්කරු
124 Cotta Rd, Colombo 00800, Sri Lanka

සිතියමේ පෙන්වන්න

විස්තර
  • වර්ණය රතු
  • මාදිලි වර්ගය G WXB
පිටත අංග
  • අලෝය් රෝද ඔව්
  • HID lights ඔව්
  • ෆොග් ආලෝකන ඔව්
  • පිරික්සුම් පහන (ස්පොට්ලයිට්) ඔව්
  • සයිඩ් ස්කර්ට් ඔව්
  • අදුරුකළ වීදුරු ඔව්

READY TO SHIP – TOYOTA AXIO G WXB 2018

GOVT. PERMIT PRICE IS Rs. 4,600,000
NON-PERMIT PRICE IS Rs. 7,000,000

- NKE 165 Petrol Hybrid
- MICA Red
- 1500 cc
- Scoop Lights
- Rear Wiper
- Scuff Illumination
- Lower Space Grill
- 16” Factory Fitted Alloy Wheels
- Black Half Leather Interior
- Toyota Door Visors and Carpets
- Dual Multi-Function
- Push Start

- LED HID Headlights
- Floor Mat
- Pre crash safety sensor
- Door Visor
- Floor Carpets
- Interior Lighting
- Traction Control
- Winker mirror
- Auto Retractable Mirrors
- Central Locking System
- Sensor Locking System
- Power Boot Door
- Anti-Lock Braking System (ABS)
- Eye Sight – Emergency Brake System
- Climate Control A/C,
- 6 SRS Airbags,
- Remote Keyless Entry,


Call Team Car Zone,
- Buddhika 0777845842
- Ikram 0777767832
- Sahan 0772766789
- Dulani 0772972856
- Eraj - 0777049505

ණය ගණකය
මාසය
7000000.00
Sampath Bank

කුඩා ලෙස මුද්‍රණය කර ඇති: ගෙන හැර දක්වා ඇති Sampath Bank S අනුපාත වඩා නිවැරදි සඳහා අප සමඟ සම්බන්ධ වෙන්න.

සමාන ලැයිස්තුව

Toyota Axio 2016

Rs. 6,150,000

Toyota Axio 2015

Rs. 5,890,000

Toyota Axio 2008

Rs. 3,625,000

Toyota Axio 2008

Rs. 4,050,000

Toyota Axio 2007

Rs. 3,725,000

Toyota Axio 2011

Rs. 4,450,000

Toyota Axio 2015

Rs. 5,250,000

Toyota Axio 2007

Rs. 3,875,000

Toyota Axio 2015

Rs. 5,490,000

Toyota Axio 2014

Rs. 4,890,000

Toyota Axio 2008

Rs. 3,875,000

Toyota Axio 2017

Rs. 6,550,000

Toyota Axio 2007

Rs. 3,950,000

Toyota Axio 2014

Rs. 4,900,000

Toyota Axio 2017

විකිණුම් කරුගෙන් අසන්න

Toyota Axio 2014

Rs. 5,200,000

Toyota Axio 2016

Rs. 5,675,000

Toyota Axio 2015

Rs. 5,300,000

Message Seller
Get a Quote

Fill in your details to be contacted by a financial representative from our trusted partner.

By clicking the submit button, you agree to our terms

Powered by:

Sampath Bank

One-Time Password (OTP) sent via SMS.

To verify your loan request, enter OTP below.

Oops! Seems we're having a hard time verifying the OTP you've been entering. Please try a new one.

Sorry, but there seems to be a problem with your OTP request. Please try verifying your number again on your next visit to si.carmudi.lk, after 24 hours

Didn't get your OTP? Wait for seconds Request a new OTP


Alright! We have received your request.

If you would like to have your quotation you may also access our online application form.

සිතියමේ පෙන්වන්න
රක්ෂණ ලබාගන්න

Fill in your details to be contacted by a insurance representative.

By clicking the submit button, you agree to our terms

අපගේ විශ්වාසනිය සහකරු:

Carmudi Insurance Network
ලැයිස්තුව වාර්තා කරන්න

මෙම දැන්වීම් ලැයිස්තුවේ අති වරද කුමක් දැයි අපට දන්වන්න
සටහන: කරුණාකර විකුණන්නා සම්බන්ධ කර ගැනීමට මෙම ආකෘති පත්‍රය භාවිතා නොකරන්න

Seller Contact Details

If you would like to have your quotation you may also access our online application form.

Here are some tips from us here at Carmudi!
Mentioning Carmudi will make the call more efficient
Always meet the seller before making any (down) payment
Call NOW! Good cars sell out quickly!
Seller Contact Details
To see the Seller's contact details, kindly provide us your details.
By clicking on the button below you agree to the terms in our Privacy Policy.
Verifying ...