• වෘත්තීය විකිණුම්කරු
124 Cotta Rd, Colombo 00800, Sri Lanka

සිතියමේ පෙන්වන්න

විස්තර
  • වර්ණය රතු
  • මාදිලි වර්ගය G WXB
පිටත අංග
  • අලෝය් රෝද ඔව්
  • HID lights ඔව්
  • ෆොග් ආලෝකන ඔව්
  • පිරික්සුම් පහන (ස්පොට්ලයිට්) ඔව්
  • සයිඩ් ස්කර්ට් ඔව්
  • අදුරුකළ වීදුරු ඔව්

READY TO SHIP – TOYOTA AXIO G WXB 2018

GOVT. PERMIT PRICE IS Rs. 4,600,000
NON-PERMIT PRICE IS Rs. 7,000,000

- NKE 165 Petrol Hybrid
- MICA Red
- 1500 cc
- Scoop Lights
- Rear Wiper
- Scuff Illumination
- Lower Space Grill
- 16” Factory Fitted Alloy Wheels
- Black Half Leather Interior
- Toyota Door Visors and Carpets
- Dual Multi-Function
- Push Start

- LED HID Headlights
- Floor Mat
- Pre crash safety sensor
- Door Visor
- Floor Carpets
- Interior Lighting
- Traction Control
- Winker mirror
- Auto Retractable Mirrors
- Central Locking System
- Sensor Locking System
- Power Boot Door
- Anti-Lock Braking System (ABS)
- Eye Sight – Emergency Brake System
- Climate Control A/C,
- 6 SRS Airbags,
- Remote Keyless Entry,


Call Team Car Zone,
- Buddhika 0777845842
- Ikram 0777767832
- Sahan 0772766789
- Dulani 0772972856
- Eraj - 0777049505

ඇගවුමක් ලෙස සුරැකීමට
ලියාපදිංචි වන්න අපගේ පුවත් ලිපි සදහා
ණය ගණකය
මාසය
7000000.00
Carmudi Leasing Network

කුඩා ලෙස මුද්‍රණය කර ඇති: ගෙන හැර දක්වා ඇති Carmudi Leasing Network S අනුපාත වඩා නිවැරදි සඳහා අප සමඟ සම්බන්ධ වෙන්න.

සමාන ලැයිස්තුව
විකිණුම්කරු සම්බන්ධවන්න
කොමර්ෂල් බැංකුවෙන් ලීසිං එස්තිමෙන්තුවක් ඉල්ලුම් කරන්න

Fill in your details to be contacted by a financial representative.

By clicking කොමර්ෂල් බැංකුවෙන් ලීසිං එස්තිමෙන්තුවක් ඉල්ලුම් කරන්න button, you agree to our terms

අපගේ විශ්වාසනිය සහකරු:

Carmudi Leasing Network
සිතියමේ පෙන්වන්න
රක්ෂණ ලබාගන්න

Fill in your details to be contacted by a insurance representative.

By clicking කොමර්ෂල් බැංකුවෙන් ලීසිං එස්තිමෙන්තුවක් ඉල්ලුම් කරන්න button, you agree to our terms

අපගේ විශ්වාසනිය සහකරු:

Carmudi Insurance Network
ලැයිස්තුව වාර්තා කරන්න

මෙම දැන්වීම් ලැයිස්තුවේ අති වරද කුමක් දැයි අපට දන්වන්න
සටහන: කරුණාකර විකුණන්නා සම්බන්ධ කර ගැනීමට මෙම ආකෘති පත්‍රය භාවිතා නොකරන්න

Contacting dealer
Carmudi tips for contacting seller
Mentioning Carmudi will make the call more efficient
Always meet the seller before making any (down) payment

නිෂ්පාදිත
TOYOTA AXIO 2018
C-LK-00116750
Contacting dealer
Just one more step, you are almost there! We need to verify your identity to prevent frauds.
By clicking on the button below you agree to the terms in our Privacy Policy.
මෙය ආරක්ෂිත ගනුදෙනු වේ