• වෘත්තීය විකිණුම්කරු
විස්තර
 • වර්ණය සුදු
 • මාදිලි වර්ගය X GRADE
පිටත අංග
 • අලෝය් රෝද ඔව්
 • වාහනය ඉහල රාක්කය ඔව්
 • HID lights ඔව්
 • වින්චය ඔව්
 • ෆොග් ආලෝකන ඔව්
 • පිරික්සුම් පහන (ස්පොට්ලයිට්) ඔව්
 • සයිඩ් ස්කර්ට් ඔව්
 • ස්පොයිලර් ඔව්
 • අදුරුකළ වීදුරු ඔව්

STINGRAY 05 UNITS AVAILABLE -
UNREGISTERED SUZUKI STINGRAY X - SAFETY PACKAGE
Safety Package
AUTO Brake
HUD Head up Display
Multifunction ST
PUSH START
.........AUTO HI Beam...
Fog Lamps
Day time LED Scoop light
30 km/L Hybrid Engine

ණය ගණකය
මාසය
3475000.00
Sampath Bank

කුඩා ලෙස මුද්‍රණය කර ඇති: ගෙන හැර දක්වා ඇති Sampath Bank S අනුපාත වඩා නිවැරදි සඳහා අප සමඟ සම්බන්ධ වෙන්න.

සමාන ලැයිස්තුව
Message Seller
Get a Quote

Fill in your details to be contacted by a financial representative from our trusted partner.

By clicking the submit button, you agree to our terms

Powered by:

Sampath Bank

One-Time Password (OTP) sent via SMS.

To verify your loan request, enter OTP below.

Oops! Seems we're having a hard time verifying the OTP you've been entering. Please try a new one.

Sorry, but there seems to be a problem with your OTP request. Please try verifying your number again on your next visit to si.carmudi.lk, after 24 hours

Didn't get your OTP? Wait for seconds Request a new OTP


Alright! We have received your request.

If you would like to have your quotation you may also access our online application form.

සිතියමේ පෙන්වන්න
රක්ෂණ ලබාගන්න

Fill in your details to be contacted by a insurance representative.

By clicking the submit button, you agree to our terms

අපගේ විශ්වාසනිය සහකරු:

Carmudi Insurance Network
ලැයිස්තුව වාර්තා කරන්න

මෙම දැන්වීම් ලැයිස්තුවේ අති වරද කුමක් දැයි අපට දන්වන්න
සටහන: කරුණාකර විකුණන්නා සම්බන්ධ කර ගැනීමට මෙම ආකෘති පත්‍රය භාවිතා නොකරන්න

Seller Contact Details

If you would like to have your quotation you may also access our online application form.

Here are some tips from us here at Carmudi!
Mentioning Carmudi will make the call more efficient
Always meet the seller before making any (down) payment
Call NOW! Good cars sell out quickly!
Seller Contact Details
To see the Seller's contact details, kindly provide us your details.
By clicking on the button below you agree to the terms in our Privacy Policy.
Verifying ...