• වෘත්තීය විකිණුම්කරු
විස්තර
 • වර්ණය රිදී
 • දොරවල් ගණන 4
 • ගමන් කරන ආකාරය පසුපස රෝදවලින් බලය ලබා
 • මාදිලි වර්ගය Turbo
ඇතුලත අංග
 • එයාර් බෑග්: රියදුරු ඔව්
 • එයාර් බෑග්: ඉදිරිපිට මගියා ඔව්
 • A/C: ඉදිරිපිට ඔව්
 • කෝප්ප රඳවනය ඔව්
 • AM/FM ගුවන්විදුලිය ඔව්
 • CD පද්දතිය ඔව්
 • AUX කේබල් ආධාරක ඔව්
පිටත අංග
 • අදුරුකළ වීදුරු ඔව්
උපකරණ
 • අනතුරු අඟවන පද්දති ඔව්
 • සුක්කනම් ආධාරක ඔව්
 • ABS බ්රේක් ඔව්
 • විද්‍යුත් දොර අගුල් ඔව්
 • විද්‍යුත් ජනෙල් ඔව්
 • ස්වයංක්‍රිය පැති කැඩපත් ඔව්
 • පසුපස ජනෙල් වයිපරය ඔව්
 • පසුපස ජනෙල් රත්කිරීම ඔව්

Silver / Grey Suzuki Every Turbo 2017, Automatic transmission, 650cc, Petrol vehicle. Grey Fabric interior. Equipped with A/C: Front, Airbag: Driver, Airbag: Passenger, AM/FM stereo, Auxiliary input, CD audio system, Cup holders Alarm system, Anti-lock braking system, Electric mirrors, Power door locks, Power steering, Power windows, Rear window defroster, Rear window wiper Tinted glass features, this Every is a Reconditioned vehicle. The mileage of this vehicle is 23000KMs and the price is Rs.3175000.

ණය ගණකය
මාසය
3175000.00
Sampath Bank

කුඩා ලෙස මුද්‍රණය කර ඇති: ගෙන හැර දක්වා ඇති Sampath Bank S අනුපාත වඩා නිවැරදි සඳහා අප සමඟ සම්බන්ධ වෙන්න.

සමාන ලැයිස්තුව

Suzuki Every 2007

විකිණුම් කරුගෙන් අසන්න

Suzuki Every Join 2015

විකිණුම් කරුගෙන් අසන්න

Suzuki Every 2013

විකිණුම් කරුගෙන් අසන්න

Suzuki Every 2001

විකිණුම් කරුගෙන් අසන්න

Suzuki Every Join 2015

විකිණුම් කරුගෙන් අසන්න

Suzuki Every Wagon Turbo 2014

විකිණුම් කරුගෙන් අසන්න

Suzuki Every Semi Join 4WD 2014

විකිණුම් කරුගෙන් අසන්න

Message Seller
Get a Quote

Fill in your details to be contacted by a financial representative from our trusted partner.

By clicking the submit button, you agree to our terms

Powered by:

Sampath Bank

One-Time Password (OTP) sent via SMS.

To verify your loan request, enter OTP below.

Oops! Seems we're having a hard time verifying the OTP you've been entering. Please try a new one.

Sorry, but there seems to be a problem with your OTP request. Please try verifying your number again on your next visit to si.carmudi.lk, after 24 hours

Didn't get your OTP? Wait for seconds Request a new OTP


Alright! We have received your request.

If you would like to have your quotation you may also access our online application form.

සිතියමේ පෙන්වන්න
රක්ෂණ ලබාගන්න

Fill in your details to be contacted by a insurance representative.

By clicking the submit button, you agree to our terms

අපගේ විශ්වාසනිය සහකරු:

Carmudi Insurance Network
ලැයිස්තුව වාර්තා කරන්න

මෙම දැන්වීම් ලැයිස්තුවේ අති වරද කුමක් දැයි අපට දන්වන්න
සටහන: කරුණාකර විකුණන්නා සම්බන්ධ කර ගැනීමට මෙම ආකෘති පත්‍රය භාවිතා නොකරන්න

Seller Contact Details

If you would like to have your quotation you may also access our online application form.

Here are some tips from us here at Carmudi!
Mentioning Carmudi will make the call more efficient
Always meet the seller before making any (down) payment
Call NOW! Good cars sell out quickly!
Seller Contact Details
To see the Seller's contact details, kindly provide us your details.
By clicking on the button below you agree to the terms in our Privacy Policy.
Verifying ...