• වෘත්තීය විකිණුම්කරු
168, Dutugamunu Street, Kohuwala

සිතියමේ පෙන්වන්න

විස්තර
  • වර්ණය කළු
පිටත අංග
  • අලෝය් රෝද ඔව්
  • වාහනය ඉහල රාක්කය ඔව්
  • HID lights ඔව්
  • ෆොග් ආලෝකන ඔව්
  • පිරික්සුම් පහන (ස්පොට්ලයිට්) ඔව්
  • සයිඩ් ස්කර්ට් ඔව්
  • ස්පොයිලර් ඔව්
  • අදුරුකළ වීදුරු ඔව්

AQUA X URBAN 2015
5 Units Available (White / Silver / Black)
HALF LEATHER SEAT WITH ARM REST
BODY KIT
ALLOY WHEELS
FACTORY FITTED MULTIFUNCTION
CRUISE CONTROL
PUSH START
REAR WIPER
SCOOP & LED LIGHTS
ORIGINAL FACTORY FITTED COMPREHENSIVE DUAL MULTI-FUNCTION SYSTEM
LEATHER STEERING WHEEL
TWO TONE PREMIUM HIGH END INTERIOR
AUTO “AC” WITH CLIMATIC CONTROL
WINKY MIRRORS
TV/DVD/BLUE TOOTH & ORIGINAL JAPANESE REVERSE CAMERA, SOUND SYSTEM
ORIGINAL JAPANESE CARPETS, FOG LAMPS AND DOOR VISORS
NEW FACE AND IMMACULATE CONDITION
MANY FACTORY FITTED OPTIONS WITH OTHER ACCESSORIES
******3 YEARS WARRANTY FOR THE VEHICLE AND FREE 3 SERVICES.******
hurry to call and get more
*Price will be only negotiated after the inspection*

ඇගවුමක් ලෙස සුරැකීමට
ලියාපදිංචි වන්න අපගේ පුවත් ලිපි සදහා
ණය ගණකය
මාසය
5480000.00
Carmudi Leasing Network

කුඩා ලෙස මුද්‍රණය කර ඇති: ගෙන හැර දක්වා ඇති Carmudi Leasing Network S අනුපාත වඩා නිවැරදි සඳහා අප සමඟ සම්බන්ධ වෙන්න.

සමාන ලැයිස්තුව
විකිණුම්කරු සම්බන්ධවන්න
කොමර්ෂල් බැංකුවෙන් ලීසිං එස්තිමෙන්තුවක් ඉල්ලුම් කරන්න

Fill in your details to be contacted by a financial representative.

By clicking කොමර්ෂල් බැංකුවෙන් ලීසිං එස්තිමෙන්තුවක් ඉල්ලුම් කරන්න button, you agree to our terms

අපගේ විශ්වාසනිය සහකරු:

Carmudi Leasing Network
සිතියමේ පෙන්වන්න
රක්ෂණ ලබාගන්න

Fill in your details to be contacted by a insurance representative.

By clicking කොමර්ෂල් බැංකුවෙන් ලීසිං එස්තිමෙන්තුවක් ඉල්ලුම් කරන්න button, you agree to our terms

අපගේ විශ්වාසනිය සහකරු:

Carmudi Insurance Network
ලැයිස්තුව වාර්තා කරන්න

මෙම දැන්වීම් ලැයිස්තුවේ අති වරද කුමක් දැයි අපට දන්වන්න
සටහන: කරුණාකර විකුණන්නා සම්බන්ධ කර ගැනීමට මෙම ආකෘති පත්‍රය භාවිතා නොකරන්න

Contacting dealer
Carmudi tips for contacting seller
Mentioning Carmudi will make the call more efficient
Always meet the seller before making any (down) payment

නිෂ්පාදිත
TOYOTA AQUA X URBUN 2015
C-LK-00109958