• වෘත්තීය විකිණුම්කරු
විස්තර
 • වර්ණය නිල්
 • දොරවල් ගණන 4
 • ගමන් කරන ආකාරය ඉදිරි රෝදවලින් බලය ලබා
 • මාදිලි වර්ගය F Grade
ඇතුලත අංග
 • එයාර් බෑග්: රියදුරු ඔව්
 • එයාර් බෑග්: ඉදිරිපිට මගියා ඔව්
 • A/C: ඉදිරිපිට ඔව්
 • මාර්ග සිතියම් ආධාරකය ඔව්
 • කෝප්ප රඳවනය ඔව්
 • AM/FM ගුවන්විදුලිය ඔව්
 • CD පද්දතිය ඔව්
 • iPod/USB ආධාරක ඔව්
 • AUX කේබල් ආධාරක ඔව්
 • DVD පද්දතිය ඔව්
පිටත අංග
 • අදුරුකළ වීදුරු ඔව්
උපකරණ
 • අනතුරු අඟවන පද්දති ඔව්
 • සුක්කනම් ආධාරක ඔව්
 • යතුරු නොදමා පැදවීම ඔව්
 • විද්‍යුත් දොර අගුල් ඔව්
 • විද්‍යුත් ජනෙල් ඔව්
 • ස්වයංක්‍රිය පැති කැඩපත් ඔව්
 • පසුපස ජනෙල් වයිපරය ඔව්
 • පසුපස ජනෙල් රත්කිරීම ඔව්
 • පසුපස කැමරාව ඔව්

Blue, Petrol, Toyota Vitz F Grade 2014. Reconditioned 1000cc vehicle with Alarm system, Back camera, Electric mirrors, Power door locks, Power steering, Power windows, Rear window defroster, Rear window wiper, Remote keyless entry A/C: Front, Airbag: Driver, Airbag: Passenger, AM/FM stereo, Auxiliary input, CD audio system, Cup holders, DVD player, iPod/USB compatible, Navigation system Tinted glass features. The mileage of this vehicle is n/a and the price is Rs.3600000. Automatic transmission. Black & White Fabric interior.

ඇගවුමක් ලෙස සුරැකීමට
ලියාපදිංචි වන්න අපගේ පුවත් ලිපි සදහා
ණය ගණකය
මාසය
3600000.00
Carmudi Leasing Network

කුඩා ලෙස මුද්‍රණය කර ඇති: ගෙන හැර දක්වා ඇති Carmudi Leasing Network S අනුපාත වඩා නිවැරදි සඳහා අප සමඟ සම්බන්ධ වෙන්න.

සමාන ලැයිස්තුව

Toyota Vitz 2002

Rs. 2,175,000

Toyota Vitz 2000

Rs. 2,250,000

Toyota Vitz 2008

Rs. 2,875,000

Toyota Vitz 2008

Rs. 2,850,000

Toyota Vitz 2008

Rs. 3,450,000

Toyota Vitz 2005

Rs. 2,725,000

Toyota Vitz 2015

Rs. 3,650,000

Toyota Vitz 2015

Rs. 3,690,000

Toyota Vitz 2008

Rs. 2,800,000

Toyota Vitz 2009

Rs. 2,950,000

Toyota Vitz 2007

Rs. 2,850,000

Toyota Vitz 2010

Rs. 2,850,000

Toyota Vitz 2010

Rs. 3,100,000

Toyota Vitz 2002

Rs. 2,350,000

Toyota Vitz 2015

Rs. 3,660,000

Toyota Vitz 2003

විකිණුම් කරුගෙන් අසන්න

Toyota Vitz 2008

Rs. 3,125,000

Toyota Vitz 2003

Rs. 2,100,000

Toyota Vitz 2015

Rs. 3,550,000

Toyota Vitz 2015

Rs. 3,580,000

Toyota Vitz 2008

Rs. 3,250,000

Toyota Vitz 2009

Rs. 3,250,000

Toyota Vitz 2014

Rs. 3,500,000

Toyota Vitz 2005

Rs. 2,550,000

විකිණුම්කරු සම්බන්ධවන්න
කොමර්ෂල් බැංකුවෙන් ලීසිං එස්තිමෙන්තුවක් ඉල්ලුම් කරන්න

Fill in your details to be contacted by a financial representative.

By clicking කොමර්ෂල් බැංකුවෙන් ලීසිං එස්තිමෙන්තුවක් ඉල්ලුම් කරන්න button, you agree to our terms

අපගේ විශ්වාසනිය සහකරු:

Carmudi Leasing Network
සිතියමේ පෙන්වන්න
රක්ෂණ ලබාගන්න

Fill in your details to be contacted by a insurance representative.

By clicking කොමර්ෂල් බැංකුවෙන් ලීසිං එස්තිමෙන්තුවක් ඉල්ලුම් කරන්න button, you agree to our terms

අපගේ විශ්වාසනිය සහකරු:

Carmudi Insurance Network
ලැයිස්තුව වාර්තා කරන්න

මෙම දැන්වීම් ලැයිස්තුවේ අති වරද කුමක් දැයි අපට දන්වන්න
සටහන: කරුණාකර විකුණන්නා සම්බන්ධ කර ගැනීමට මෙම ආකෘති පත්‍රය භාවිතා නොකරන්න

Contacting dealer
Carmudi tips for contacting seller
Mentioning Carmudi will make the call more efficient
Always meet the seller before making any (down) payment

නිෂ්පාදිත
TOYOTA VITZ F GRADE 2014
C-LK-00110917