විස්තර
 • වර්ණය රතු
ඇතුලත අංග
 • එයාර් බෑග්: රියදුරු ඔව්
 • එයාර් බෑග්: ඉදිරිපිට මගියා ඔව්
 • එයාර් බෑග්: දෙපස ඔව්
 • A/C: ඉදිරිපිට ඔව්
 • රත්වන ආසන ඔව්
 • කෝප්ප රඳවනය ඔව්
 • AM/FM ගුවන්විදුලිය ඔව්
 • CD පද්දතිය ඔව්
 • iPod/USB ආධාරක ඔව්
 • කැසට් පද්දතිය ඔව්
 • රූපවාහිනිය ඔව්
 • විද්‍යුත් බලැති ආසන ඔව්
 • AUX කේබල් ආධාරක ඔව්
 • DVD පද්දතිය ඔව්
 • වාහනය තුල හාඩ් ඩ්‍රයිවය ඔව්
පිටත අංග
 • HID lights ඔව්
 • ෆොග් ආලෝකන ඔව්
 • පිරික්සුම් පහන (ස්පොට්ලයිට්) ඔව්
 • අදුරුකළ වීදුරු ඔව්
උපකරණ
 • අනතුරු අඟවන පද්දති ඔව්
 • සුක්කනම් ආධාරක ඔව්
 • ABS බ්රේක් ඔව්
 • යතුරු නොදමා පැදවීම ඔව්
 • කෲස් කන්ට්‍රෝල් ඔව්
 • එන්ජිම් අක්‍රිය කරන පද්දතිය ඔව්
 • විද්‍යුත් දොර අගුල් ඔව්
 • විද්‍යුත් ජනෙල් ඔව්
 • ස්වයංක්‍රිය පැති කැඩපත් ඔව්
 • පසුපස ජනෙල් වයිපරය ඔව්
 • පසුපස ජනෙල් රත්කිරීම ඔව්
 • පසුපස කැමරාව ඔව්
 • විවිදාකාර අංග ඇති සුක්කානම් ඔව්

Toyota Corolla Axio Hybrid G Grade 2014. CAD-XXXX
 Registered 2015
 1st owner
 Mileage 57500km
 wine red colour
 A/C with Nanoe-G, (the revolutionary air-purifying and filtering system)
 Power door locks
 Padded designer Leather Steering
 Setup with DVD ,Reverse Camera, Blue Tooth Hands Free  Usb interface
 Power Winker Mirrors
 Fog lights
 Double Multi-Function Steering
 8 Airbags
 2 Smart Key
 .Fuel Economy
 unused spear wheel
 All documents of importing of car.and JAAI certificates
 license and insurance till 2018\01
 100% interior and exterior condition

 Extra - AXIO WELCOME LIGHTS AT FOOT STEP,3M. TINTED STICKERS(Rs35000)

Tel.0776966210

ණය ගණකය
මාසය
5150000.00
Sampath Bank

කුඩා ලෙස මුද්‍රණය කර ඇති: ගෙන හැර දක්වා ඇති Sampath Bank S අනුපාත වඩා නිවැරදි සඳහා අප සමඟ සම්බන්ධ වෙන්න.

සමාන ලැයිස්තුව

Toyota Axio 2016

Rs. 6,150,000

Toyota Axio 2015

Rs. 5,890,000

Toyota Axio 2008

Rs. 3,625,000

Toyota Axio 2008

Rs. 4,050,000

Toyota Axio 2007

Rs. 3,725,000

Toyota Axio 2011

Rs. 4,450,000

Toyota Axio 2015

Rs. 5,250,000

Toyota Axio 2007

Rs. 3,875,000

Toyota Axio 2015

Rs. 5,490,000

Toyota Axio 2014

Rs. 4,890,000

Toyota Axio 2008

Rs. 3,875,000

Toyota Axio 2017

Rs. 6,550,000

Toyota Axio 2007

Rs. 3,950,000

Toyota Axio 2014

Rs. 4,900,000

Toyota Axio 2017

විකිණුම් කරුගෙන් අසන්න

Toyota Axio 2014

Rs. 5,200,000

Toyota Axio 2016

Rs. 5,675,000

Toyota Axio 2015

Rs. 5,300,000

Message Seller
Get a Quote

Fill in your details to be contacted by a financial representative from our trusted partner.

By clicking the submit button, you agree to our terms

Powered by:

Sampath Bank

One-Time Password (OTP) sent via SMS.

To verify your loan request, enter OTP below.

Oops! Seems we're having a hard time verifying the OTP you've been entering. Please try a new one.

Sorry, but there seems to be a problem with your OTP request. Please try verifying your number again on your next visit to si.carmudi.lk, after 24 hours

Didn't get your OTP? Wait for seconds Request a new OTP


Alright! We have received your request.

If you would like to have your quotation you may also access our online application form.

සිතියමේ පෙන්වන්න
රක්ෂණ ලබාගන්න

Fill in your details to be contacted by a insurance representative.

By clicking the submit button, you agree to our terms

අපගේ විශ්වාසනිය සහකරු:

Carmudi Insurance Network
ලැයිස්තුව වාර්තා කරන්න

මෙම දැන්වීම් ලැයිස්තුවේ අති වරද කුමක් දැයි අපට දන්වන්න
සටහන: කරුණාකර විකුණන්නා සම්බන්ධ කර ගැනීමට මෙම ආකෘති පත්‍රය භාවිතා නොකරන්න

Seller Contact Details

If you would like to have your quotation you may also access our online application form.

Here are some tips from us here at Carmudi!
Mentioning Carmudi will make the call more efficient
Always meet the seller before making any (down) payment
Call NOW! Good cars sell out quickly!
Seller Contact Details
To see the Seller's contact details, kindly provide us your details.
By clicking on the button below you agree to the terms in our Privacy Policy.
Verifying ...