විස්තර
පිටත අංග
  • අලෝය් රෝද ඔව්
  • ෆොග් ආලෝකන ඔව්
  • අදුරුකළ වීදුරු ඔව්

Honda Vezel Z Grade
Cruise Control, Automatic Transmission with Paddle shift
Leather & Fabric Seats, Dual Multi-Function
Original Alloy wheels
Emergency City Active Brake System.
Vezel Welcome Lights, Fully Loaded,
Original Tinted Glass, Sensors around the Vehicle, Brake Hold Feature
Original Scoop Xenon lights, Rear wiper, Automatic Wipers,
Factory fitted spoiler, Multi-function, Night Vision R/Camera, Door Visors, Fog lights,DVD player, USB, HDMI
All Auto power shutters & Climate control “A/C” Auto retract mirror, Power Mirror, Auto head lights & Traction control, EV, SPORT & ECON mode
Keyless entry and locking system
Push start with 2 smart keys
Adjustable front arm rest & rear arm rest as well.
GPS Navigation,ABS (Antilock Braking System), EBD (Electronic Brake force Distribution)
2014 December YOM Registration 2015 January.

ඇගවුමක් ලෙස සුරැකීමට
ලියාපදිංචි වන්න අපගේ පුවත් ලිපි සදහා
ණය ගණකය
මාසය
5200000.00
Sampath Bank

කුඩා ලෙස මුද්‍රණය කර ඇති: ගෙන හැර දක්වා ඇති Sampath Bank S අනුපාත වඩා නිවැරදි සඳහා අප සමඟ සම්බන්ධ වෙන්න.

සමාන ලැයිස්තුව

Honda Vezel 2014

Rs. 5,600,000

Honda Vezel X Grade 2014

විකිණුම් කරුගෙන් අසන්න

Honda Vezel 2014

විකිණුම් කරුගෙන් අසන්න

Honda Vezel RS 2018

විකිණුම් කරුගෙන් අසන්න

Honda Vezel 2014

Rs. 5,185,000

Honda Vezel 2014

Rs. 5,400,000

Honda Vezel 2015

Rs. 5,650,000

Honda Vezel 2015

Rs. 5,325,000

Honda Vezel 2014

Rs. 5,150,000

Honda Vezel 2014

Rs. 5,125,000

Honda Vezel 2018

විකිණුම් කරුගෙන් අසන්න

Honda Vezel 2014

Rs. 5,290,000

Honda Vezel 2014

Rs. 5,190,000

විකිණුම්කරු සම්බන්ධවන්න
කොමර්ෂල් බැංකුවෙන් ලීසිං එස්තිමෙන්තුවක් ඉල්ලුම් කරන්න

Fill in your details to be contacted by a financial representative.

By clicking කොමර්ෂල් බැංකුවෙන් ලීසිං එස්තිමෙන්තුවක් ඉල්ලුම් කරන්න button, you agree to our terms

අපගේ විශ්වාසනිය සහකරු:

Sampath Bank
සිතියමේ පෙන්වන්න
රක්ෂණ ලබාගන්න

Fill in your details to be contacted by a insurance representative.

By clicking කොමර්ෂල් බැංකුවෙන් ලීසිං එස්තිමෙන්තුවක් ඉල්ලුම් කරන්න button, you agree to our terms

අපගේ විශ්වාසනිය සහකරු:

Carmudi Insurance Network
ලැයිස්තුව වාර්තා කරන්න

මෙම දැන්වීම් ලැයිස්තුවේ අති වරද කුමක් දැයි අපට දන්වන්න
සටහන: කරුණාකර විකුණන්නා සම්බන්ධ කර ගැනීමට මෙම ආකෘති පත්‍රය භාවිතා නොකරන්න

Contacting dealer
Carmudi tips for contacting seller
Mentioning Carmudi will make the call more efficient
Always meet the seller before making any (down) payment

නිෂ්පාදිත
HONDA VEZEL 2014
C-LK-00121576
Contacting dealer
Just one more step, you are almost there! We need to verify your identity to prevent frauds.
By clicking on the button below you agree to the terms in our Privacy Policy.
මෙය ආරක්ෂිත ගනුදෙනු වේ