විස්තර
 • වර්ණය සුදු
 • දොරවල් ගණන 5
ඇතුලත අංග
 • එයාර් බෑග්: රියදුරු ඔව්
 • එයාර් බෑග්: ඉදිරිපිට මගියා ඔව්
 • එයාර් බෑග්: දෙපස ඔව්
 • A/C: ඉදිරිපිට ඔව්
 • AM/FM ගුවන්විදුලිය ඔව්
 • A/C: පසුපස ඔව්
 • කැසට් පද්දතිය ඔව්
 • AUX කේබල් ආධාරක ඔව්
පිටත අංග
 • අලෝය් රෝද ඔව්
 • HID lights ඔව්
 • වින්චය ඔව්
 • ෆොග් ආලෝකන ඔව්
 • පිරික්සුම් පහන (ස්පොට්ලයිට්) ඔව්
 • ස්පොයිලර් ඔව්
 • අදුරුකළ වීදුරු ඔව්
උපකරණ
 • අනතුරු අඟවන පද්දති ඔව්
 • සුක්කනම් ආධාරක ඔව්
 • ABS බ්රේක් ඔව්
 • විද්‍යුත් දොර අගුල් ඔව්
 • ස්වයංක්‍රිය පැති කැඩපත් ඔව්
 • පසුපස කැමරාව ඔව්
 • විවිදාකාර අංග ඇති සුක්කානම් ඔව්

This White colored Mazda Bongo  2009  is a fantastic deal at just Rs.3175000. It comes with a Automatic transmission system and has 75000km on the clock. This is a bargain you can't afford to miss so get in touch today. Don’t forget to mention Carmudi when you contact the seller!

ණය ගණකය
මාසය
3175000.00
Sampath Bank

කුඩා ලෙස මුද්‍රණය කර ඇති: ගෙන හැර දක්වා ඇති Sampath Bank S අනුපාත වඩා නිවැරදි සඳහා අප සමඟ සම්බන්ධ වෙන්න.

සමාන ලැයිස්තුව

Mazda Bongo 1994

Rs. 2,090,000

Mazda Bongo 2001

Rs. 2,900,000

Mazda Bongo 1997

Rs. 2,400,000

Mazda Bongo 1993

Rs. 2,450,000

Mazda Bongo Freezer 2011

විකිණුම් කරුගෙන් අසන්න

Mazda Bongo 1995

විකිණුම් කරුගෙන් අසන්න

Mazda Bongo 2006

විකිණුම් කරුගෙන් අසන්න

Mazda Bongo 1996

Rs. 2,090,000

Mazda Bongo 2001

Rs. 3,375,000

Mazda Bongo 2006

විකිණුම් කරුගෙන් අසන්න

Mazda Bongo 1994

Rs. 2,090,000

Message Seller
Get a Quote

Fill in your details to be contacted by a financial representative from our trusted partner.

By clicking the submit button, you agree to our terms

Powered by:

Sampath Bank

One-Time Password (OTP) sent via SMS.

To verify your loan request, enter OTP below.

Oops! Seems we're having a hard time verifying the OTP you've been entering. Please try a new one.

Sorry, but there seems to be a problem with your OTP request. Please try verifying your number again on your next visit to si.carmudi.lk, after 24 hours

Didn't get your OTP? Wait for seconds Request a new OTP


Alright! We have received your request.

If you would like to have your quotation you may also access our online application form.

සිතියමේ පෙන්වන්න
රක්ෂණ ලබාගන්න

Fill in your details to be contacted by a insurance representative.

By clicking the submit button, you agree to our terms

අපගේ විශ්වාසනිය සහකරු:

Carmudi Insurance Network
ලැයිස්තුව වාර්තා කරන්න

මෙම දැන්වීම් ලැයිස්තුවේ අති වරද කුමක් දැයි අපට දන්වන්න
සටහන: කරුණාකර විකුණන්නා සම්බන්ධ කර ගැනීමට මෙම ආකෘති පත්‍රය භාවිතා නොකරන්න

Seller Contact Details

If you would like to have your quotation you may also access our online application form.

Here are some tips from us here at Carmudi!
Mentioning Carmudi will make the call more efficient
Always meet the seller before making any (down) payment
Call NOW! Good cars sell out quickly!
Seller Contact Details
To see the Seller's contact details, kindly provide us your details.
By clicking on the button below you agree to the terms in our Privacy Policy.
Verifying ...