• වෘත්තීය විකිණුම්කරු
විස්තර
 • වර්ණය සුදු
 • දොරවල් ගණන 4
 • ගමන් කරන ආකාරය පසුපස රෝදවලින් බලය ලබා
ඇතුලත අංග
 • A/C: ඉදිරිපිට ඔව්
 • කෝප්ප රඳවනය ඔව්
 • AM/FM ගුවන්විදුලිය ඔව්
 • CD පද්දතිය ඔව්
පිටත අංග
 • අදුරුකළ වීදුරු ඔව්
උපකරණ
 • අනතුරු අඟවන පද්දති ඔව්
 • සුක්කනම් ආධාරක ඔව්
 • විද්‍යුත් දොර අගුල් ඔව්
 • විද්‍යුත් ජනෙල් ඔව්
 • පසුපස ජනෙල් රත්කිරීම ඔව්

2001 Mazda Bongo 2000cc. This vehicle comes with Alarm system, Power door locks, Power steering, Power windows, Rear window defroster,A/C: Front, AM/FM stereo, CD audio system, Cup holders Tinted glass features. This is a Diesel vehicle with Manual transmission. Black & Grey Fabric interior. The price is negotiable and the mileage is n/a.

සමාන ලැයිස්තුව

Mazda Bongo 1994

Rs. 2,090,000

Mazda Bongo 2001

Rs. 2,900,000

Mazda Bongo 1997

Rs. 2,400,000

Mazda Bongo 1993

Rs. 2,450,000

Mazda Bongo Freezer 2011

විකිණුම් කරුගෙන් අසන්න

Mazda Bongo 1995

විකිණුම් කරුගෙන් අසන්න

Mazda Bongo 2006

විකිණුම් කරුගෙන් අසන්න

Mazda Bongo 1996

Rs. 2,090,000

Mazda Bongo 2001

Rs. 3,375,000

Mazda Bongo 2006

විකිණුම් කරුගෙන් අසන්න

Mazda Bongo 1994

Rs. 2,090,000

Message Seller
Get a Quote

Fill in your details to be contacted by a financial representative from our trusted partner.

By clicking the submit button, you agree to our terms

Powered by:

Sampath Bank

One-Time Password (OTP) sent via SMS.

To verify your loan request, enter OTP below.

Oops! Seems we're having a hard time verifying the OTP you've been entering. Please try a new one.

Sorry, but there seems to be a problem with your OTP request. Please try verifying your number again on your next visit to si.carmudi.lk, after 24 hours

Didn't get your OTP? Wait for seconds Request a new OTP


Alright! We have received your request.

If you would like to have your quotation you may also access our online application form.

සිතියමේ පෙන්වන්න
රක්ෂණ ලබාගන්න

Fill in your details to be contacted by a insurance representative.

By clicking the submit button, you agree to our terms

අපගේ විශ්වාසනිය සහකරු:

Carmudi Insurance Network
ලැයිස්තුව වාර්තා කරන්න

මෙම දැන්වීම් ලැයිස්තුවේ අති වරද කුමක් දැයි අපට දන්වන්න
සටහන: කරුණාකර විකුණන්නා සම්බන්ධ කර ගැනීමට මෙම ආකෘති පත්‍රය භාවිතා නොකරන්න

Seller Contact Details

If you would like to have your quotation you may also access our online application form.

Here are some tips from us here at Carmudi!
Mentioning Carmudi will make the call more efficient
Always meet the seller before making any (down) payment
Call NOW! Good cars sell out quickly!
Seller Contact Details
To see the Seller's contact details, kindly provide us your details.
By clicking on the button below you agree to the terms in our Privacy Policy.
Verifying ...