• වෘත්තීය විකිණුම්කරු
විස්තර
 • වර්ණය දුඹුරු
 • දොරවල් ගණන 4
 • ගමන් කරන ආකාරය ඉදිරි රෝදවලින් බලය ලබා
ඇතුලත අංග
 • A/C: ඉදිරිපිට ඔව්
 • AM/FM ගුවන්විදුලිය ඔව්
 • කැසට් පද්දතිය ඔව්
පිටත අංග
 • අලෝය් රෝද ඔව්
 • ෆොග් ආලෝකන ඔව්
 • අදුරුකළ වීදුරු ඔව්
උපකරණ
 • සුක්කනම් ආධාරක ඔව්
 • විද්‍යුත් දොර අගුල් ඔව්
 • විද්‍යුත් ජනෙල් ඔව්
 • පසුපස ජනෙල් රත්කිරීම ඔව්

2001 Honda City 1500cc. This vehicle comes with Power door locks, Power steering, Power windows, Rear window defroster,A/C: Front, AM/FM stereo, Cassette radio Alloy wheels, Fog lights, Tinted glass features. This is a Petrol vehicle with Automatic transmission. Beige Leather interior. The price is 2250000/= and the mileage is n/a.

ඇගවුමක් ලෙස සුරැකීමට
ලියාපදිංචි වන්න අපගේ පුවත් ලිපි සදහා
ණය ගණකය
මාසය
2250000.00
Sampath Bank

කුඩා ලෙස මුද්‍රණය කර ඇති: ගෙන හැර දක්වා ඇති Sampath Bank S අනුපාත වඩා නිවැරදි සඳහා අප සමඟ සම්බන්ධ වෙන්න.

සමාන ලැයිස්තුව

Honda City 2001

Rs. 2,070,000

Honda City 2003

Rs. 2,380,000

Honda City 1984

විකිණුම් කරුගෙන් අසන්න

Honda City 2001

Rs. 2,050,000

Honda City 2003

Rs. 2,450,000

Honda Vezel 2015

Rs. 5,325,000

Honda Vezel 2014

Rs. 5,125,000

Honda City 2000

Rs. 2,200,000

Honda City 2003

Rs. 2,580,000

Honda City 2001

Rs. 2,100,000

Honda City 2005

Rs. 2,450,000

Toyota Axio 2011

Rs. 4,250,000

Honda Civic 2010

Rs. 3,800,000

විකිණුම්කරු සම්බන්ධවන්න
කොමර්ෂල් බැංකුවෙන් ලීසිං එස්තිමෙන්තුවක් ඉල්ලුම් කරන්න

Fill in your details to be contacted by a financial representative.

By clicking කොමර්ෂල් බැංකුවෙන් ලීසිං එස්තිමෙන්තුවක් ඉල්ලුම් කරන්න button, you agree to our terms

අපගේ විශ්වාසනිය සහකරු:

Sampath Bank
සිතියමේ පෙන්වන්න
රක්ෂණ ලබාගන්න

Fill in your details to be contacted by a insurance representative.

By clicking කොමර්ෂල් බැංකුවෙන් ලීසිං එස්තිමෙන්තුවක් ඉල්ලුම් කරන්න button, you agree to our terms

අපගේ විශ්වාසනිය සහකරු:

Carmudi Insurance Network
ලැයිස්තුව වාර්තා කරන්න

මෙම දැන්වීම් ලැයිස්තුවේ අති වරද කුමක් දැයි අපට දන්වන්න
සටහන: කරුණාකර විකුණන්නා සම්බන්ධ කර ගැනීමට මෙම ආකෘති පත්‍රය භාවිතා නොකරන්න

Contacting dealer
Carmudi tips for contacting seller
Mentioning Carmudi will make the call more efficient
Always meet the seller before making any (down) payment

නිෂ්පාදිත
HONDA CITY 2001
C-LK-00125111
Contacting dealer
Just one more step, you are almost there! We need to verify your identity to prevent frauds.
By clicking on the button below you agree to the terms in our Privacy Policy.
මෙය ආරක්ෂිත ගනුදෙනු වේ