විස්තර
  • වර්ණය කළු
පිටත අංග
  • අලෝය් රෝද ඔව්
  • ෆොග් ආලෝකන ඔව්
  • ස්පොයිලර් ඔව්
  • අදුරුකළ වීදුරු ඔව්

With lease only  hand 260000+36660*33
Honda grand civic ef2 35xt grand stage yom 1989
1500cc single electronic controlled carb.
Power shutters/power mirrors/power steering with adjustable/ A/c power with touch system/meter board illumination control/individual door indicator/super interior seats with head rest & Arm rest/Nickel inner door handles with nickel beedings/ alloy wheel/original grand civic carpet set with 3M foil carpet rear/ duck tail spoiler /ezy lip protector/mp3,usb setup
Recently repaired the engine with new plugs/ well tune carb /new brake shoes/new clutch plates/newly painted/ city 9-10kmpl out 12-13kmpl with a/c/running all smooth mint condition car

ඇගවුමක් ලෙස සුරැකීමට
ලියාපදිංචි වන්න අපගේ පුවත් ලිපි සදහා
ණය ගණකය
මාසය
260000.00
Sampath Bank

කුඩා ලෙස මුද්‍රණය කර ඇති: ගෙන හැර දක්වා ඇති Sampath Bank S අනුපාත වඩා නිවැරදි සඳහා අප සමඟ සම්බන්ධ වෙන්න.

සමාන ලැයිස්තුව

Honda Civic 1990

Rs. 1,195,000

Honda Civic 2003

Rs. 2,750,000

Honda Civic 2018

Rs. 6,950,000

Honda Civic 2011

Rs. 4,650,000

Honda Civic 1997

Rs. 2,050,000

Honda Civic 2017

Rs. 6,200,000

Honda Civic 2018

විකිණුම් කරුගෙන් අසන්න

Honda Civic 2018

Rs. 6,150,000

Honda Civic 2001

Rs. 2,485,000

Honda Civic 2001

විකිණුම් කරුගෙන් අසන්න

Honda Civic 2017

Rs. 7,900,000

Honda Civic 1999

Rs. 2,280,000

Honda Civic 1999

Rs. 2,450,000

Honda Civic 2003

Rs. 2,450,000

Honda Civic 2008

Rs. 3,800,000

Honda Civic 2018

Rs. 6,650,000

Honda Civic 2018

Rs. 6,650,000

විකිණුම්කරු සම්බන්ධවන්න
කොමර්ෂල් බැංකුවෙන් ලීසිං එස්තිමෙන්තුවක් ඉල්ලුම් කරන්න

Fill in your details to be contacted by a financial representative.

By clicking කොමර්ෂල් බැංකුවෙන් ලීසිං එස්තිමෙන්තුවක් ඉල්ලුම් කරන්න button, you agree to our terms

අපගේ විශ්වාසනිය සහකරු:

Sampath Bank
සිතියමේ පෙන්වන්න
රක්ෂණ ලබාගන්න

Fill in your details to be contacted by a insurance representative.

By clicking කොමර්ෂල් බැංකුවෙන් ලීසිං එස්තිමෙන්තුවක් ඉල්ලුම් කරන්න button, you agree to our terms

අපගේ විශ්වාසනිය සහකරු:

Carmudi Insurance Network
ලැයිස්තුව වාර්තා කරන්න

මෙම දැන්වීම් ලැයිස්තුවේ අති වරද කුමක් දැයි අපට දන්වන්න
සටහන: කරුණාකර විකුණන්නා සම්බන්ධ කර ගැනීමට මෙම ආකෘති පත්‍රය භාවිතා නොකරන්න

Contacting dealer
Carmudi tips for contacting seller
Mentioning Carmudi will make the call more efficient
Always meet the seller before making any (down) payment

නිෂ්පාදිත
HONDA CIVIC 1989
C-LK-00124622
Contacting dealer
Just one more step, you are almost there! We need to verify your identity to prevent frauds.
By clicking on the button below you agree to the terms in our Privacy Policy.
මෙය ආරක්ෂිත ගනුදෙනු වේ