• වෘත්තීය විකිණුම්කරු
No 388/1B, Kaduwela road, Malabe, Sri Lanka

සිතියමේ පෙන්වන්න

විස්තර
  • වර්ණය කොළ
  • දොරවල් ගණන 4
  • ගමන් කරන ආකාරය ඉදිරි රෝදවලින් බලය ලබා
ඇතුලත අංග
  • A/C: ඉදිරිපිට ඔව්
  • කෝප්ප රඳවනය ඔව්
  • AM/FM ගුවන්විදුලිය ඔව්
පිටත අංග
  • අදුරුකළ වීදුරු ඔව්
උපකරණ
  • සුක්කනම් ආධාරක ඔව්
  • පසුපස ජනෙල් රත්කිරීම ඔව්

Green, Petrol, Toyota Carina 1983. Used 1500cc vehicle with Power steering, Rear window defroster A/C: Front, AM/FM stereo, Cup holders Tinted glass features. The mileage of this vehicle is n/a and the price is negotiable. Manual transmission. Black Fabric interior.

ඇගවුමක් ලෙස සුරැකීමට
ලියාපදිංචි වන්න අපගේ පුවත් ලිපි සදහා
සමාන ලැයිස්තුව

Toyota Carina 1996

විකිණුම් කරුගෙන් අසන්න

Toyota Carina 1997

විකිණුම් කරුගෙන් අසන්න

Toyota Carina 1998

විකිණුම් කරුගෙන් අසන්න

Toyota Carina 1994

විකිණුම් කරුගෙන් අසන්න

විකිණුම්කරු සම්බන්ධවන්න
කොමර්ෂල් බැංකුවෙන් ලීසිං එස්තිමෙන්තුවක් ඉල්ලුම් කරන්න

Fill in your details to be contacted by a financial representative.

By clicking කොමර්ෂල් බැංකුවෙන් ලීසිං එස්තිමෙන්තුවක් ඉල්ලුම් කරන්න button, you agree to our terms

අපගේ විශ්වාසනිය සහකරු:

Sampath Bank
සිතියමේ පෙන්වන්න
රක්ෂණ ලබාගන්න

Fill in your details to be contacted by a insurance representative.

By clicking කොමර්ෂල් බැංකුවෙන් ලීසිං එස්තිමෙන්තුවක් ඉල්ලුම් කරන්න button, you agree to our terms

අපගේ විශ්වාසනිය සහකරු:

Carmudi Insurance Network
ලැයිස්තුව වාර්තා කරන්න

මෙම දැන්වීම් ලැයිස්තුවේ අති වරද කුමක් දැයි අපට දන්වන්න
සටහන: කරුණාකර විකුණන්නා සම්බන්ධ කර ගැනීමට මෙම ආකෘති පත්‍රය භාවිතා නොකරන්න

Contacting dealer
Carmudi tips for contacting seller
Mentioning Carmudi will make the call more efficient
Always meet the seller before making any (down) payment

නිෂ්පාදිත
TOYOTA CARINA 1983
C-LK-00121462
Contacting dealer
Just one more step, you are almost there! We need to verify your identity to prevent frauds.
By clicking on the button below you agree to the terms in our Privacy Policy.
මෙය ආරක්ෂිත ගනුදෙනු වේ